MA1488 Linjär algebra 2

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2021

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Kursens syfte är att ge fördjupad förståelse för linjär algebra genom en axiomatisk introduktion av begrepp som vektorrum och inre produktrum.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Anmälningskod: BTH-G5818
 • Studietid: 2021 vecka 03 till 2021 vecka 12
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Matematik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarad kurs i Linjär algebra 1 (6 hp).

Innehåll

• Algebra: komplexa tal, polynom och kroppar.
• Ändligt dimensionella vektorrum över godtyckliga kroppar, främst de reella talen och de komplexa talen: underrum, summor av vektorrum, dimension och baser.
• Linjära avbildningar: algebraiska operationer på linjära avbildningar, nollrum, värderum, matrisrepresentation, inverterbarhet och isomorfism.
• Egenvärden och egenvektorer: invarianta underrum, polynomrepresentation av linjära avbildningar och existens av egenvärde till en linjär avbildning.
• Inre produktrum: norm, Cauchy-Schwarz olikhet, Gram-Schmidts ortogonaliseringsprocess, ortogonalt komplement och minimeringsproblem.
• Kvaternioner: definition, grundläggande egenskaper och kvaternioner som rotationer i det tredimensionella reella rummet.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

 • kunna redogöra för kursinnehållets begrepp och samband.

Färdighet och förmåga
 • kunna lösa matematiska problem inom kursen.
 • kunna följa logiska och abstrakta resonemang.
 • kunna hantera matematiska uttryck.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • ha en grundläggande kunskap om hur man planerar, genomför och reflekterar över lösningar och bevis.
 • kritiskt kunna läsa en matematisk text.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Axler, Sheldon (2015). Linear Algebra Done Right (tredje upplagan eller senare). Springer International Publishing. ISBN: 978-3-319-11079-0.

Material som delas ut av institutionen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Axler, Sheldon (2015). Linear Algebra Done Right (tredje upplagan eller senare). Springer International Publishing. ISBN: 978-3-319-11079-0.

Material som delas ut av institutionen.

Lärande och undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar där främst teorin diskuteras. Vidare ges även tid för handledning av lösning av övningsuppgifter, till exempel i form av lösningsgenomgång vid tavla eller gruppövning. Kursen inleds med en kort introduktion till komplexa tal, polynom och teorin för kroppar, vilket examineras med en inlämningsuppgift.

Lärare

Examinator
 1. Vanja Lindberg
Kursansvarig
 1. Vanja Lindberg

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1905 Inlämningsuppgift 1.5 G-U
1915 Salstentamen 6 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.