ET1504 Tillämpad signalbehandling

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2021

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Syftet med kursen är att du ska erhålla både en praktisk bakgrund till, och insikt i grundläggande digital signalbehandling. Kursen bygger vidare på grundkursen i signalbehandling genom att introducera tillämpade signalbehandlingsproblem med fokus mot filtrering, filterdesign och spektrumestimering. Flera av problem har audio/akustisk inriktning.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 25%
 • Anmälningskod: BTH-G5819
 • Studietid: 2021 vecka 03 till 2021 vecka 22
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Elektroteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att följande kurs är genomgången:
  Signalbehandling I, ET1203 7,5hp

Innehåll

Centrala moment i kursen är:

 • Grundläggande definitioner
 • Frekvensbegreppet
 • Tidskontinuerliga signaler kontra tidsdiskreta
 • Samplingsteoremet, vikning och rekonstruktion
 • Samband mellan in- och utsignal: faltning, differensekvationer
 • Frekvensfunktioner
 • Digitala filterstrukturer: FIR- och IIR-filter
 • Design av FIR-filter
 • Fouriertransform
 • Diskret Fouriertransform (DFT)
 • Z-transform
 • Spektralestimering: periodogrammet, Bartletts och Welchs metoder
 • Introduktion till självlärande filter och LMS algoritmen
 • Implementering av signalbehandlingsalgoritmer
 • Matlab

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:

 • kunna förstå och tillämpa grundläggande signalbehandlingsdefinitioner
 • kunna förstå och tillämpa olika egenskaper hos linjära system
 • kunna förstå och tillämpa sampling och rekonstruktion
 • kunna förstå och tillämpa Fouriertransformen och den Diskreta Fouriertransformen (DFT )
 • kunna förstå och använda Z-transformen
 • kunna designa, använda och implementera grundläggande FIR- och IIR-filter
 • kunna estimera effektspektra med klassiska metoder; periodogrammet, Bartletts, welchs metoder
 • kunna implemetera och använda signalbehandlings- algoritmer

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lärande och undervisning

Kursen är en självstudiekurs och baseras på ett antal obligatoriska projektuppgifter. Projektuppgifterna består av teoretiska problem och programmeringsuppgifter. Studenten arbetar självständigt med uppgifterna med handledning från läraren. Uppgifterna löses enskilt eller i grupp. Vid behov kan några inledande föreläsningar/övningar/frågestunder ges för att studenterna ska lättare komma in i ämnet.

Lärare

Examinator
 1. Irina Gertsovich
Kursansvarig
 1. Irina Gertsovich

Planerade lärtillfällen

Övningar och laborationer.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1310 Projekt 1 7.5 A-F
 1. 1Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.