MT1516 Strömningslära

Fristående kurs, 8 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2021

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Kursen ger studenten en grundläggande förståelse för hur marin verksamhet bedrivs ur ett praktiskt och teoretiskt perspektiv. Kunskaper och färdigheter som erhålls i kursen används senare i programmet i de mer avancerade kurserna, och ger en grund för den marintekniska miljö den färdiga ingenjören möter.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 25%
 • Anmälningskod: BTH-G5820
 • Studietid: 2021 vecka 03 till 2021 vecka 22
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser Dynamik,6 hp och Flervariabel analys, 6 hp.

Innehåll

Vätskors egenskaper, viskositet. hydrostatik, tryckkrafter på ytor. Fluidacceleration. Principer för fluidrörelse och hastighetsfält. Reynolds transportteorem, laminärt och turbulent flöde och kontrollvolymer. Energi- och kontinuitetsekvationerna, Bernoullis, Eulers och Navier-Stokes ekvationer. Gränsskikt, dimensionsanalys, likformighet, strömning i rör och kring fasta kroppar.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Visa förståelse för:
• Vätskors egenskaper, viskositet.
• Vätskors rörelse och hastighetsfält.
• Fluidacceleration.
• Reynolds transportteorem.
• laminärt och turbulent flöde
• Energi- och kontinuitetsekvationerna
• Bernoullis, Eulers och Navier-Stokes ekvationer
• Strömning, vorticitet och rotation, viskösa spänningar och töjningshastigheter.
• Reynolds tal.
• Kvalitativa frågor om turbulens.
• Gränsskikt.
• Två-dimensionell potentialteori, hastighetspotential, vissa elementära flöden, cirkulation.
• De teoretiska grunderna för idealiska och verkliga vätskeströmmar.

Färdighet och förmåga
• Kunna utvärdera modeller för flödesanalys.
• Kunna använda kontrollvolymanalys.
• Kunna beräkna krafter och moment från vätska på fasta kroppar.
• Kunna använda formler och tabeller för flöden.
• Kunna lösa de grundläggande lagarna i fluidmekanik för enkla flödesproblem.
• Kunna formulera och lösa enklare praktiska flödesproblem.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Yunus A. Cengel & John M. Cimbala "Fluid Mechanics - Fundamentals and Applications", SI-Units, McGraw-Hill, senaste upplagan.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Yunus A. Cengel & John M. Cimbala "Fluid Mechanics - Fundamentals and Applications", SI-Units, McGraw-Hill, senaste upplagan.

Lärande och undervisning

Föreläsningar, övningar, laborationer och projekt.

Lärare

Examinator
 1. Vanja Lindberg
Kursansvarig
 1. Vanja Lindberg

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.