ET1545 Automation 1

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2021

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Kursen syftar till att studenten skall förvärva grundläggande kunskaper om elektriska begrepp och digital teknik för att kunna programmera styrteknisk utrustning. Vidare skall studenten kunna välja och dimensionera styrteknisk utrustning såsom givare och motorer som används i produktionstekniska sammanhang.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Anmälningskod: BTH-G5821
 • Studietid: 2021 vecka 13 till 2021 vecka 22
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Elektroteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 2 eller motsvarande.

Innehåll

Centrala moment i kursen är:
• styrteknik: logiska grundfunktioner och kretsar, kombinatoriska och sekventiella nät, PLC-systemets uppbyggnad och programmering
• grunder inom elteknik
• givarteknik/mätteknik
• elektriska motorer

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• klargörande kunna förklara grunderna inom talsystem och boolesk algebra.
• klargörande kunna förklara grunderna inom likström och växelström inklusive trefassystem.
• klargörande kunna beskriva vanliga analoga och digitala komponenter.
• översiktligt kunna beskriva förklara mättekniska problem och störningar.
• översiktligt kunna redogöra för vanliga åtgärder för att uppnå en god elsäkerhet.
• översiktligt kunna redogöra för principer för några vanliga givare.
Färdighet och förmåga
• självständigt konstruera kretsar innehållande analoga och digitala komponenter.
• självständigt kunna göra beräkningar inom talsystem och boolesk algebra.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• i generella termer kunna argumentera kring fördelar och nackdelar med olika sätt att konstruera kretsar innehållande analoga och digitala komponenter.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Haag, B. (2010). Industriell systemteknik -Ellära, elektronik och automation.Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-00819-6.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Haag, B. (2010). Industriell systemteknik -Ellära, elektronik och automation.Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-00819-6.

Lärande och undervisning

I kursen ordnas sammankomster som videokonferens för föreläsningar, diskussioner och frågestunder. Individuellt utförda inlämningsuppgifter ger tillfälle att öva den egna förmågan att lösa problem inom kursens olika delmoment och lämnas in vanligtvis regelbundet. I övningar övas den praktiska förmågan att tillämpa och tolka resultat, och vid tentamen övar man förmågan att förvärva kunskaper och färdigheter som en helhet, och att använda för problemställningen relevanta lösningsmetoder. Undervisningsspråk är svenska, men litteraturen kan vara på engelska.

Lärare

Examinator
 1. Mikael Åsman
Kursansvarig
 1. Mikael Åsman

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.