MA1475 Grunder i LaTeX

Fristående kurs, 2 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2021

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Kursens syfte är att studenten skall skaffa sig de grundläggande färdigheter i programvarupaketet LaTeX, som krävs för att på egen hand kunna producera bland annat laborationsrapporter, uppsatser, vetenskapliga rapporter och examensarbete med hjälp av LaTeX.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 12%
 • Anmälningskod: BTH-G5826
 • Studietid: 2021 vecka 13 till 2021 vecka 22
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Matematik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Innehåll

• Praktiskt handhavande: redigering av källkod, kompilering, felhantering och granskning av resultat.
• Redaktionella strukturer: titel, sammanfattning innehållsförteckning, rubriker, löpande text, bilagor, listor och fotnoter.
• Figurer, tabeller och flytande objekt.
• Språkanpassade funktioner.
• Litteraturförteckning och kort om referensdatabaser.
• Matematik: typsättning av formler, satser och bevis.
• Att skapa vektorgrafik direkt i LaTeX.
• Enkel programmering.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:

 • kunna visa grundläggande kunskap om programvarupaketet LaTeX och översiktlig kännedom om var man kan finna mer information om LaTeX.

Färdigheter och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna självständigt använda LaTeX vid författande av till exempel en laborationsrapport eller uppsats.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna argumentera för och emot innehållsfokuserat författande kontra layoutbundet författande.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material som utdelas av institutionen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material som utdelas av institutionen.

Lärande och undervisning

Kursen ges som en campuskurs. Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer i datorsal och inspelade lektioner, som finns tillgängliga på lärplattformen.

Lärare

Examinator
 1. Robert Nyqvist
Kursansvarig
 1. Robert Nyqvist

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1510 Laboration 1 1 G-U
1520 Laboration 2 1 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.