TE1424 Teknikutveckling, marin teknik och samhällsförändring

Fristående kurs, 4 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2021

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Kursen syftar till att ge en övergripande förståelse för hur effekter av teknisk utveckling påverkar lokalt och samhället i stort. Beskrivningen av historiska perspektiv är centrala i kursen men tyngdpunkten ligger på teknikutveckling och där framför allt hur maskin- och marinteknisk utveckling har påverkat samhället och individen.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 25%
 • Anmälningskod: BTH-G5827
 • Studietid: 2021 vecka 13 till 2021 vecka 22
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Övriga tekniska ämnen
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Innehåll

• Historisk genomgång av stora marina teknikskiften, så som framdrift och navigation och dess betydelse
• Fartygstillverkningen och dess historiska och nutida påverkan på samhällets förändring från olika perspektiv

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• Förstå den underliggande relationen mellan teknikutveckling och samhällsutveckling
• Förstå teknikutvecklingen ur ett historiskt perspektiv
Färdighet och förmåga
• Kunna redogöra för drivkrafterna bakom olika delar av teknikutvecklingen
• Kunna skriva och kritiskt granska akademiska rapporter
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Kunna förhålla sig till teknikens roll i samhällsutvecklingen utifrån flera perspektiv

Kurslitteratur och övriga läromedel

....

Kurslitteratur och övriga läromedel

....

Lärande och undervisning

Föreläsningar, övningar, laborationer och projekt.

Lärare

Examinator
 1. Vanja Lindberg
Kursansvarig
 1. Vanja Lindberg

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.