SL2539 Grunder för strategisk hållbar utveckling

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, vårterminen 2021

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Kursens syfte är att studenten

• ska utveckla kunskap om och förståelse för samhällets hållbarhetsutmaningar och de grundläggande orsakerna till dessa.
• ska utveckla kunskap om och förståelse för en strukturerande och koordinerande metodik för strategisk hållbar utveckling, inklusive dess vetenskapliga grunder.
• ska utveckla färdighet i att tillämpa metodiken och i att nyttja den i förhållande till vanligen citerade begrepp, metoder och verktyg av relevans för strategisk hållbar utveckling.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Anmälningskod: BTH-G5829
 • Studietid: 2021 vecka 03 till 2021 vecka 12
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Strategiskt ledarskap för hållbarhet
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs 120 hp avklarade från ett kandidatprogram varav 15 hp ska vara på fördjupningsnivån G2F samt Engelska 6.

Innehåll

Kursen innehåller:

 • Hållbarhetsutmaningar såsom klimatförändringar, minskande biologisk mångfald, övergödning, och minskande tillit och ökande ojämlikhet i samhället.
 • En strukturerande och koordinerande metodik för strategisk hållbar utveckling (FSSD).
 • Vetenskapliga grunder för ekologisk och social hållbarhet såsom naturlagar, biogeokemiska kretslopp, teorier om mänskliga behov, social resiliens och tillitsteori.
 • Koncept, metoder och verktyg för analys, bedömning, rapportering, uppföljning och planering inom hållbarhetsområdet (såsom ekologiska fotavtryck, faktor X, zero emissions, ISO 14001, planetära gränser, och dylikt) och hur de relaterar till FSSD.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

 • Kunna beskriva och reflektera kring samhällets hållbarhetsutmaningar och grundläggande orsaker till dessa.
 • Kunna beskriva och reflektera kring de huvudsakliga komponenterna av en metodik för strategisk hållbar utveckling (FSSD).
 • Kunna beskriva och förklara vetenskapliga begrepp som är relevanta för ekologisk hållbarhet.
 • Kunna beskriva och förklara vetenskapliga begrepp som är relevanta för social hållbarhet.
 • Kunna identifiera och beskriva olika verktyg, metoder och koncept inom hållbar utveckling och jämföra och kontrastera dessa gentemot FSSD.

Färdighet och förmåga
 • Kunna använda FSSD för att strukturera och koordinera kunskap, koncept, metoder och verktyg för analys, bedömning och planering inom hållbarhetsområdet.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Kunna bedöma och förhålla sig kritiskt till olika teorier, koncept, metoder och verktyg av relevans för strategisk hållbar utveckling.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Robèrt, Karl-Henrik, Göran Broman, David Waldron,
Henrik Ny, Sophie Hallstedt, David Cook, Lena Johansson,
Elaine Daly, Jonas Oldmark, George Basile, Hördur Haraldsson,
Jamie MacDonald, Brendan Moore, Tamara Connell, Merlina Missimer, and Pierre Johnson. 2019. Sustainability Handbook. Lund: Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-11595-5
Kompendium med artiklar och övrigt material.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Robèrt, Karl-Henrik, Göran Broman, David Waldron,
Henrik Ny, Sophie Hallstedt, David Cook, Lena Johansson,
Elaine Daly, Jonas Oldmark, George Basile, Hördur Haraldsson,
Jamie MacDonald, Brendan Moore, Tamara Connell, Merlina Missimer, and Pierre Johnson. 2019. Sustainability Handbook. Lund: Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-11595-5
Kompendium med artiklar och övrigt material.

Lärande och undervisning

Kursen ges på distans. Undervisningen i kursen inkluderar inspelade föreläsningar, och webinars, dialoger och diskussionsforum i realtid. Undervisningen inkluderar också individuella uppgifter, grupparbeten och reflektion individuellt och i grupp. Föreläsningarna introducerar teorier, koncept, metoder och verktyg. Dessa fördjupas, tillämpas, integreras och reflekteras över genom de andra momenten. Lärare med många olika vetenskapliga bakgrunder, yrkeserfarenheter och perspektiv medverkar i kursen. Studenternas olika utbildningsbakgrunder, yrkeserfarenheter och kulturella bakgrunder tillvaratas också i lärandeprocessen.

Lärare

Examinator
 1. Henrik Ny
Kursansvarig
 1. Elaine Daly

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1805 Gruppinlämningsuppgift 3 G-U
1815 Individuell presentation 1.5 A-F
1825 Individuella inlämningsuppgifter 3 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.