TE1427 Smart industri: människa/maskin-samarbete inom industri 4.0

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2021

Tillfället är stängt för anmälan

Kursen syftar till att ge en övergripande förståelse för industrins behov av förnyelse och omställning till en industriproduktion som i allt högre grad är automatiserad, digitaliserad och uppkopplad. I den smarta industrin kommunicerar maskiner, komponenter och människor med varandra, och kursen ger deltagarna möjlighet att förstå såväl utmaningar som möjligheter med framväxande teknologier som digitala tvillingar, kollaborativa robotar och cyberfysiska system, samt förstärkt och virtuell verklighet. Kursen fokuserar på interaktion mellan människa och maskin, där tekniker och ingenjörer förstärks i bedömning och beslutsfattande genom samarbete med maskiner, robotar och annan teknologi inom smart industri.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 25%
 • Studietid: 2021 vecka 03 till 2021 vecka 22
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Övriga tekniska ämnen
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet

Innehåll

• Smart industri
• Människa-maskin-samarbete inom industri 4.0
• Digitala tvillingar
• Kollaborativa robotar och cyberfysiska system
• Förstärkt och virtuell verklighet

Lärandemål

Kunskap och förståelse

• Kunna visa förståelse för den pågående industriella omställningen
• Kunna visa förståelse för samspelet människa/maskin inom industri 4.0
• Kunna visa kunskap om centrala framväxande teknologier för människa/maskin-samarbete inom industri 4.0
Färdighet och förmåga

• Kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och självständigt utveckla sin kompetens inom industri 4.0
• Kunna visa färdighet att applicera grundläggande teorier inom industri 4.0 i ett industriellt kontext
• Kunna visa förmåga att demonstrera enklare tillämpningar inom industri 4.0:s teknikområden
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• Kunna argumentera för teknikval i ett industri 4.0-kontext gällande en smart industriell produktionsmiljö
• Kunna argumentera kring för- och nackdelar med olika teknologier inom industri 4.0

Kurslitteratur och övriga läromedel

Tillhandahålls av kursansvarig under kursens gång.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Tillhandahålls av kursansvarig under kursens gång.

Lärande och undervisning

Studierna bedrivs som självstudier med hjälp av ett rikt material bestående av kurslitteratur och föreläsningar/övningar. Studenterna har regelbundet kontakt med handledaren via lärplattform, e-post och schemalagda möten där handledaren (online) kan svara på frågor och hjälpa studenterna.

Lärare

Examinator
 1. Tobias Larsson
Kursansvarig
 1. Tobias Larsson

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×