SL2556 Möjliggörande av gröna och hållbara omställningar

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, vårterminen 2021

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Möjliggörande av gröna och hållbara omställningar bygger på kursen Förståelse av gröna och hållbara omställningar. Den första kursen ger en förståelse för varför sådana omställningar är nödvändiga och hur förändring sker i samhället, industrin och organisationer. Den här andra kursen bygger på denna förståelse och fokuserar på hur man sätter igång och navigerar dessa omställningar, på både organisations- och sektorsnivå. Kursen täcker kompetensutvecklingsverktyg för strategisk hantering av omställningar. Teorier om hållbarhetsförändringar kommer att kompletteras med verktyg för en organisations förändringsarbete, inklusive en översikt över olika affärsmässiga argument för hållbarhetsarbete och en introduktion till det ledarskap som krävs för omställningar. Kursen riktar sig till yrkesverksamma i början eller mitten av karriären som är intresserade av att hjälpa sin sektor med dessa omställningar. Kursen kommer att fokusera på två sektorer: turism och tillverkning. Kursen är den andra av två kurser, som tillsammans ger en kursintyg på 15 hp.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Anmälningskod: BTH-G5840
 • Studietid: 2021 vecka 13 till 2021 vecka 22
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Strategiskt ledarskap för hållbarhet
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs 120 avklarade högskolepoäng samt Engelska 6. Därutöver krävs 2,5 hp från kursen Förståelse av gröna och hållbara omställningar.

Innehåll

Kursen behandlar teorier, koncept, metoder och verktyg för omställning till hållbarhet.
Kursen innehåller grundläggande kunskap om personligt ledarskap, metodik för delaktighet, och strategisk planering för möjliggörande av omställningar till hållbarhet. Innehållet tillämpas i ett projekt för skapande av en omställningsplan till hållbarhet för en verklig organisation inom den sektorn deltagarna verkar i.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

• Kunna beskriva och diskutera en strategisk planeringsprocess för hållbarhet
• Kunna beskriva viktiga ledarskapskompetenser och förklara betydelsen av dessa för adressering av hållbarhetsutmaningen
Färdighet och förmåga

• Kunna tillämpa en strategisk planeringsprocess för hållbarhet för en organisation
• Kunna tillämpa och kombinera olika processer för medskapande som stödjer organisatoriska förändringar till hållbarhet
• Kunna bedöma sina egen kompetens och färdighet inom ledarskap för hållbarhet, och kunna skapa sina egen ledarkapsutvecklingsplan med fokus på livslångt lärande
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• Kunna kritiskt reflektera över hur man väljer och tillämpar metoder för medskapande för att stödja hållbarhetsplanering
• Kunna kritiskt reflektera över hur man möjliggör hållbara omställningar i organisationer och i samhället i stort

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kompendium med artiklar och övrigt material.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kompendium med artiklar och övrigt material.

Lärande och undervisning

Kursen ges på distans. Undervisningen inkluderar föreläsningar, webbseminarier, workshops, och diskussionsforum både asynkront och i realtid. Undervisningen inkluderar också individuella uppgifter, grupparbeten och reflektion individuellt och i grupp. Föreläsningarna introducerar teorier, koncept, metoder och verktyg. Dessa fördjupas, tillämpas, integreras och reflekteras över genom de andra undervisningsmomenten. Lärare med olika vetenskapliga bakgrunder, yrkeserfarenheter och perspektiv medverkar i kursen. Studenternas olika utbildningsbakgrund, yrkeserfarenhet och kulturella bakgrund tillvaratas också i lärandeprocessen. Gruppdialoger syftar till korsbefruktning av individernas olika expertis och erfarenheter.

Lärare

Examinator
 1. Merlina Missimer
Kursansvarig
 1. Pierre Johnson

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.