SL2555 Förståelse av gröna och hållbara omställningar

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, vårterminen 2021

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Kriser innebär förändringar och möjliggör därmed omställningar. Därför är det nu passande att med avsikt utforma en ny, grön ekonomi. Den här kursen kommer att utforska viktiga hållbarhetsutmaningar och orsakerna bakom dagens ohållbara system. Kursen kommer att täcka strategiska tillvägagångssätt för hållbar utveckling och en mängd olika verktyg för att främja omställningar mot hållbarhet. Kursen riktar sig till yrkesverksamma i början eller mitten av karriären som är intresserade av att hjälpa sin sektor med dessa omställningar . Kursen kommer att fokusera på två sektorer: turism och tillverkning. Denna är den första av två kurser, som tillsammans ger ett kursintyg på 15 hp.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Anmälningskod: BTH-G5841
 • Studietid: 2021 vecka 03 till 2021 vecka 12
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Strategiskt ledarskap för hållbarhet
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs 120 avklarade högskolepoäng samt Engelska 6.

Innehåll

Kursen innehåller:
• En introduktion till strategisk hållbar utveckling (både vad det är och varför det är viktigt att förstå)
• En introduktion till systemtänkande, komplexitet och betydelsen av kriser och störningar för samhällsförändringar
• Ett flertal förändringsteorier som tillämpas på komplexa socioekologiska system och störningars betydelse för att skapa förändring
• En introduktion till ett flertal verktyg, metoder och koncept som stödjer implementeringen av gröna och hållbara omställningar

Lärandemål

Kunskap och förståelse

• Kunna förklara vad strategisk hållbar utveckling är och varför den behövs
• Kunna identifiera de definierande funktionerna i komplexa socioekologiska system och förklara hur dessa funktioner påverkar förändringsprocessen i samhället
• Kunna beskriva olika förändringsteorier inom hållbarhetsområdet
Färdighet och förmåga

• Kunna delta i en konstruktiv och reflekterande dialog om hållbarhetsomställningar med kolleger i ett online-format
• Kunna teoretisera om hur transformation till hållbarhet sker med stöd av vetenskap om förändringsprocesser för hållbarhet
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Kunna identifiera lämpliga verktyg, metoder och koncept för att navigera perioder med störningar och disorganisering i ett givet sammanhang och rationalisera varför de är lämpliga

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kompendium med artiklar och övrigt material.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kompendium med artiklar och övrigt material.

Lärande och undervisning

Kursen ges på distans. Undervisningen inkluderar inspelade föreläsningar, webbseminarier, och diskussionsforum både asynkront och i realtid. Föreläsningarna introducerar teorier, koncept, metoder och verktyg, medan webbseminarier användas för att besvara studenternas frågor och engagera dem i mer dynamiska diskussioner. Lärare med olika vetenskapliga bakgrunder, yrkeserfarenheter och perspektiv medverkar i kursen. Studenternas olika utbildningsbakgrund, yrkeserfarenhet och kulturella bakgrund tillvaratas också i lärandeprocessen.

Lärare

Examinator
 1. Merlina Missimer
Kursansvarig
 1. Rebecca Laycock

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.