OM2539 Examensarbete i omvårdnad

Fristående kurs, 15 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2020

Startar ej

Syftet med kursen är att studenten fördjupar kunskapen om forskningsdesign, forskningsmetod, forskningsetik samt sin förmåga att tillämpa forskningsprocessens steg i ett examensarbete i omvårdnad. Syftet är också att studenten vidareutvecklar förmågan att kritiskt granska, bedöma och diskutera eget samt andras examensarbete.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, kvällstid, heltid
  • Studietid: 2020 vecka 36 till 2020 vecka 45
  • Nivå: A1E
  • Anmälan : Startar ej
  • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Omvårdnad
  • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs svensk legitimation som sjuksköterska, kandidatexamen inom omvårdnad/vårdvetenskap samt specialistsjuksköterskeexamen (utan examensarbete omfattande 15 hp).

Innehåll

• Forskningsdesign
• Vetenskaplig metod
• Forskningsprocessen
• Forskningsetik
• Akademisk skrivande
• Muntlig och skriftlig argumentation
• Ämnesfördjupning inom omvårdnad

Lärandemål

Kunskap och förståelse

• Utveckla vetenskapsområdet omvårdnad genom att ge exempel på fördjupad kunskap som ett led i att stärka professionen
• identifiera en forskningsfråga inom omvårdnad och därmed kunna utveckla frågan genom att skriva en problematiserande text utifrån aktuellt forskningsläge
• välja ut en teoretisk teori/modell passande för forskningsfrågan och kunna förklara och argumentera för teorins betydelse för att förstå forskningsfrågan
• beskriva forskningsetiska principer och riktlinjer för examensarbetet.
Färdighet och förmåga

• Söka vetenskaplig litteratur i databaser på ett systematiskt sätt och med stöd av ett kvalitetsbedömningsinstrument kunna ta ställning till evidensgraden av valda artiklar
• skriva en vetenskaplig text och därmed ha förmåga att differentiera språket från vardagligt sätt att uttrycka sig på, samt använda referenshantering på ett adekvat sätt
• skilja ut och argumentera för en vedertagen forskningsmetod för valt problemområde inom omvårdnad och använda vald metod på ett stringent sätt för datainsamling och analys
• vid genomförande av empirisk studie skriva en ansökan för etisk rådgivning och genomföra en etisk ansökan baserad på relevanta forskningsetiska aspekter av betydelse för genomförandet
• diskutera det egna resultatet och med analytisk förmåga kontrastera det i relation till teori och annan forskning
• som respondent försvara eget examensarbete och därmed visa på en fördjupad såväl metod som ämneskunskap, samt med ett kritiskt förhållningssätt respondera, granska och ge förslag på annan students examensarbetes genomförande.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• Värdera och ta ställning till resultatets vetenskapliga betydelse för omvårdnad, samt identifiera behov av ytterligare kunskap och vidare forskning
• föreslå relevanta samhälleliga och etiska aspekter för valt problemområde och motivera på vilket sätt arbetet kan vara till nytta för omvårdnadens utveckling
• värdera på vilket sätt examensarbetet kan ligga till grund för fortsatt förändrings- och kvalitetsarbete i den kommande yrkesrollen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Augustsson, G. (2012). Akademisk skribent. Lund: Studentlitteratur. (Senaste upplagan)
Polit, D.F. och Beck, C.T. (2017). Nursing research generating and assessing evidence for nursing practice. China: Wolters Kluwer. (Senaste upplagan)

Kurslitteratur och övriga läromedel

Augustsson, G. (2012). Akademisk skribent. Lund: Studentlitteratur. (Senaste upplagan)
Polit, D.F. och Beck, C.T. (2017). Nursing research generating and assessing evidence for nursing practice. China: Wolters Kluwer. (Senaste upplagan)

Lärande och undervisning

Inom kursen tillämpas en handledningsmodell där både enskild och grupphandledning kan förekomma. Lärandet är studentaktivt och bygger på att studenterna är ansvariga och ska visa på förmåga till självständighet.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.