OM2541 Vetenskaplig teori och metod

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2020

Startar ej

Syftet med kursen är att studenten skall fördjupa sin förståelse för och förmåga till att kritiskt analysera omvårdnadsvetenskapens design och metoder. Syftet är vidare att producera en projektplan inför examensarbetet.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Studietid: 2020 vecka 45 till 2021 vecka 02
  • Nivå: A1N
  • Anmälan: Startar ej
  • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Omvårdnad
  • Välkomstbrev: Ladda ner
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen inom omvårdnad/vårdvetenskap.

Innehåll

Vetenskapsteori och metod
• Forskningsprocessen
• Kvantitativa och kvalitativa metoder
• Akademiskt skrivande
• Litteratursökning
• Kritiskt förhållningssätt
• Forskningsetik

Lärandemål

Kunskap och förståelse

• definiera, jämföra och dra slutsatser om olika forskningsmetoders och analysmetoders användbarhet vid olika studiedesigner inom omvårdnad
Färdighet och förmåga

• kritisk granska vetenskapliga studier, urskilja och jämföra olika forskningsdesigner samt ge exempel på klinisk tillämpbarhet
• planera för kommande examensarbete, identifiera och problematisera ett omvårdnadsproblem inom verksamhetsområdet, välja ut och argumentera för en lämplig metod samt utarbeta och försvara en projektplan
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• göra forskningsetiska överväganden relevanta för valt problemområde i projektplanen

Kurslitteratur och övriga läromedel

Berntson, E. Bernhard- Oettel, C. Hellgren, J. Na¨swall, K. Sverke, M. (2016). Enkätmetodik. Stockholm: Natur och Kultur (senaste upplagan)
Dahlberg, K. (2014). Att undersöka hälsa och vårdande. Stockholm: Natur och Kultur (Senaste upplagan)
Polit, D.F. och Beck, C.T. (2017). Nursing research generating and assessing evidence for nursing practice. China: Wolters Kluwer. (Senaste upplagan)

Kurslitteratur och övriga läromedel

Berntson, E. Bernhard- Oettel, C. Hellgren, J. Na¨swall, K. Sverke, M. (2016). Enkätmetodik. Stockholm: Natur och Kultur (senaste upplagan)
Dahlberg, K. (2014). Att undersöka hälsa och vårdande. Stockholm: Natur och Kultur (Senaste upplagan)
Polit, D.F. och Beck, C.T. (2017). Nursing research generating and assessing evidence for nursing practice. China: Wolters Kluwer. (Senaste upplagan)

Lärande och undervisning

Inom kursen tillämpas problembaserat lärande (PBL) med lärande i basgrupper. Basgruppsarbetet utgör navet tillsammans med övriga studentaktiva läraktiviteter och föreläsningar efter behov. Lärandet organiseras utifrån digital lärplattform.
I basgruppsarbete ingår även ILU, Individuellt lärandeunderlag och utgör ett obligatoriskt moment.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.