OM1469 Handledningsmetodik i klinisk sjuksköterskeutbildning

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2018

Tillfället är stängt för anmälan

Kursen syftar till att den studerande skaffar sig fördjupade kunskaper om lärandeprocesser och faktorer som påverkar lärande för att självständigt handleda sjuksköterskestuderande i omvårdnadsarbete.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, blandad undervisningstid, deltid 25%
 • Period: 2018 vecka 36 till 2019 vecka 03
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Omvårdnad
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: Sjuksköterskeexamen eller annan sökande med 30 högskolepoäng i ämnet omvårdnad.

Innehåll

• Pedagogiska begrepp och pedagogisk grundsyn
• lärandeprocesser i omvårdnadsarbete
• begreppet handledning/handledarrollen
• handledningsmetodik/modeller
• kommunikation i omvårdnadsarbete
• kriterier och metoder för bedömning av studieprestationer.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • Kunna visa förståelse för innebörden av pedagogiska begrepp

• Kunna förklara och förstå kommunikationens betydelse för handledning.
Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • Kunna reflektera över den pedagogiska grundsynens betydelse för handledning av studenter
 • Kunna förklara, diskutera och tillämpa kunskaper om lärandeprocesser och faktorer som påverka lärande i omvårdnadshandledning
 • Kunna reflektera över olika modeller för handledning av studenter
 • Kunna självständigt planera för handledning av studenter i omvårdnadsarbete.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • Kunna tillämpa kriterier och metoder för bedömning av studenters färdigheter och förmåga att tillämpa teoretiska kunskaper i praktiskt omvårdnadsarbete utifrån utbildningens styrdokument.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur:

Carmnes, U-B.(2000). Klinisk/tillämpad utbildning ur studenters och handledares perspektiv. Högskoleverkets arbetsrapporter 2000 :1AR HÖGSKOLEVERKET. National Agency for Higher Education. 54 s.
? Eide, H. & Eide, T. (2009). Omvårdnadsorienterad kommunikation: relationsetik, samarbete och konfliktlösning. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-05331-8.
? Handal, G.& Lauvås, P. (2000). På egna villkor: en strategi för handledning. Lund: Studentlitteratur. ISBN10: 91-44-01116-4, ISBN13: 978-91-44-01116-5. 164 s.
? Pilhammar, E. (Red). (2012). Pedagogik inom vård och handledning. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-07554-9.
? Tveiten, S. ( 2003). Yrkesmässig handledning: mer än ord. Lund: Studentlitteratur. ISBN10: 91-44-03230-7, ISBN13: 978-91-44-03230-6. 263 s.
Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen Handledningsmetodik i klinisk sjuksköterskeutbildning.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur:

Carmnes, U-B.(2000). Klinisk/tillämpad utbildning ur studenters och handledares perspektiv. Högskoleverkets arbetsrapporter 2000 :1AR HÖGSKOLEVERKET. National Agency for Higher Education. 54 s.
? Eide, H. & Eide, T. (2009). Omvårdnadsorienterad kommunikation: relationsetik, samarbete och konfliktlösning. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-05331-8.
? Handal, G.& Lauvås, P. (2000). På egna villkor: en strategi för handledning. Lund: Studentlitteratur. ISBN10: 91-44-01116-4, ISBN13: 978-91-44-01116-5. 164 s.
? Pilhammar, E. (Red). (2012). Pedagogik inom vård och handledning. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-07554-9.
? Tveiten, S. ( 2003). Yrkesmässig handledning: mer än ord. Lund: Studentlitteratur. ISBN10: 91-44-03230-7, ISBN13: 978-91-44-03230-6. 263 s.
Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen Handledningsmetodik i klinisk sjuksköterskeutbildning.

Lärande och undervisning

Arbetsformerna utgörs av föreläsningar, övningar och handledda egenstudier med
uppföljning i seminarier och gruppdiskussioner.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Kursansvarig
 1. Ann-Charlotte Holmgren

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1610 Litteraturseminarium 1 1.5 G-U
1620 Litteraturseminarium 2 1.5 G-U
1630 Hemtentamen 4.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.