OM1468 Handledningsmetodik i klinisk sjuksköterskeutbildning

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2019

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Kursen syftar till att den studerande skaffar sig kunskaper om lärandeprocesser och faktorer som påverkar lärande för att handleda sjuksköterskestuderande i omvårdnadsarbete.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 25%
 • Anmälningskod: BTH-H5707
 • Period: 2019 vecka 36 till 2020 vecka 02
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlshamn
 • Huvudområde: Omvårdnad
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Innehåll

 • Pedagogiska begrepp och pedagogisk grundsyn
 • lärandeprocesser i omvårdnadsarbete
 • begreppet handledning/handledarrollen
 • handledningsmetodik/modeller
 • kommunikation i omvårdnadsarbete
 • kriterier och metoder för bedömning av studieprestationer.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
 • Kunna visa förståelse för innebörden av pedagogiska begrepp
 • Kunna förklara och förstå kommunikationens betydelse för handledning.


Färdighet och förmåga
 • Kunna reflektera över den pedagogiska grundsynens betydelse för handledning av studenter
 • Kunna förklara, diskutera och tillämpa kunskaper om lärandeprocesser och faktorer som påverka lärande i omvårdnadshandledning
 • Kunna reflektera över olika modeller för handledning av studenter
 • Kunna självständigt planera för handledning av studenter i omvårdnadsarbete.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Kunna tillämpa kriterier och metoder för bedömning av studenters färdigheter och förmåga att tillämpa teoretiska kunskaper i praktiskt omvårdnadsarbete utifrån utbildningens styrdokument.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur:

Cajvert, L. (2016). Studenthandledning under verksamhetsförlagd utbildning. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-10603-8.


Eide, H. & Eide, T. (2009). Omvårdnadsorienterad kommunikation: relationsetik, samarbete och konfliktlösning. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-05331-8.


Pilhammar, E. (Red). (2012). Pedagogik inom vård och handledning. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-07554-9.
Sandberg, H. (Red). (2017). Pedagogik för sjuksköterskor. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-09395-6.


Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen Handledningsmetodik i klinisk sjuksköterskeutbildning.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur:

Cajvert, L. (2016). Studenthandledning under verksamhetsförlagd utbildning. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-10603-8.


Eide, H. & Eide, T. (2009). Omvårdnadsorienterad kommunikation: relationsetik, samarbete och konfliktlösning. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-05331-8.


Pilhammar, E. (Red). (2012). Pedagogik inom vård och handledning. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-07554-9.
Sandberg, H. (Red). (2017). Pedagogik för sjuksköterskor. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-09395-6.


Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen Handledningsmetodik i klinisk sjuksköterskeutbildning.

Lärande och undervisning

Arbetsformerna utgörs av föreläsningar, övningar och handledda egenstudier med
uppföljning i seminarier och gruppdiskussioner.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Kursansvarig
 1. Ann-Charlotte Holmgren

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1610 Litteraturseminarium 1 1.5 G-U
1620 Litteraturseminarium 2 1.5 G-U
1630 Hemtentamen 4.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.