KM2502 Farmakologi och sjukdomslära inriktad mot förskrivningsrätt av vissa läkemedel

Fristående kurs, 15 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2019

Startar ej

Kursen syftar till att den studerande skaffar fördjupade kunskaper i farmakologi, sjukdomslära och förskrivning av läkemedel inriktad mot förskrivningsrätt av vissa läkemedel för att självständigt och under medicinskt och kvalitetsmedvetet betryggande former kunna förskriva de läkemedel och hjälpmedel som regleras i gällande författningar.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Period: 2019 vecka 36 till 2019 vecka 45
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Startar ej
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Medicin
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: Alt.1: Sjuksköterskeexamen 180 högskolepoäng , svensk legitimation för tjänstgöring som sjuksköterska.

  Alt 2: Sjuksköterskeexamen, svensk legitimation för tjänstgöring som sjuksköterska samt vårdvetenskap/omvårdnad 90 högskolepoäng.

Innehåll

 • Styrdokument för läkemedelshantering, förskrivning och läkemedelsförmån.
 • patofysiologi, symtomatologi och farmakologisk behandling av de sjukdomar och tillstånd som relaterar till förskrivningsrätten enligt gällandeförfattningar
 • fördjupade kunskaper i farmakodynamik och farmakokinetik
 • individuell läkemedelsrespons, läkemedelsinteraktion och biverkningar
 • föreskrifter och hantering av anmälningsskyldighet, avvikelser och biverkningsrapportering
 • läkemedelsförskrivning inklusive elektronisk förskrivning, dokumentation och kvalitetsutveckling
 • policyfarmaci och dess risker
 • äldre och läkemedel.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • kunna identifiera symtom till ohälsotillstånd samt jämföra och urskilja adekvat läkemedelsbehandling/hjälpmedel relaterat till förskrivningsrättens områden
 • kunna identifiera äldres komplexa symtombild och bedöma dessa vid läkemedelsförskrivning
 • kunna urskilja individuella farmakodynamiska samt farmakokinetiska verkningsmekanismer
 • självständigt kunna bedöma, utvärdera och dokumentera läkemedels effekter samt hantera förfarandet kring biverkningsrapportering.
 • självständigt kunna urskilja och tillämpa gällande styrdokument för förskrivningsrätt
 • kunna värdera läkemedelshanteringens kvalitet och säkerhet relaterat till gällande styrdokument
 • kunna argumentera för kvalitet och hållbar utveckling relaterat till förskrivningsrätten
 • kunna samtala med patient om läkemedelsanvändning och tillämpa förskrivning samt ge relevant information.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
? Hallström, I, Lindberg, T.(Red.) (2015). Pediatrisk omvårdnad. (2. uppl.) Stockholm: Liber. ISBN: 9789147115099
? Läkemedelsboken (senaste version). Uppsala: Läkemedelsverket
? Simonsen, T., Hasselström, J. (2016). Illustrerad farmakologi 1. Principer och tillämpningar (4. uppl). Stockholm: Natur och Kultur. ISBN: 9789127142374
? Vahlquist, A. (red.)(2012). Rorsmans Dermatologi Venerologi. Uppl.8. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144081502
? Werner, M. & Leden, I. (Red). (2010). Smärta och smärtbehandling. (2. uppl.). Stockholm: Liber.
ISBN:9789147084135

Referenslitteratur
xx

Övriga lärresureser
Dessutom ingår läkemedelsbeskrivningar, vetenskapliga studier, rapporter, riktlinjer, författningar aktuella för kursen Farmakologi och sjukdomslära inriktad motförskrivningsrätt av vissa läkemedel.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
? Hallström, I, Lindberg, T.(Red.) (2015). Pediatrisk omvårdnad. (2. uppl.) Stockholm: Liber. ISBN: 9789147115099
? Läkemedelsboken (senaste version). Uppsala: Läkemedelsverket
? Simonsen, T., Hasselström, J. (2016). Illustrerad farmakologi 1. Principer och tillämpningar (4. uppl). Stockholm: Natur och Kultur. ISBN: 9789127142374
? Vahlquist, A. (red.)(2012). Rorsmans Dermatologi Venerologi. Uppl.8. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144081502
? Werner, M. & Leden, I. (Red). (2010). Smärta och smärtbehandling. (2. uppl.). Stockholm: Liber.
ISBN:9789147084135

Referenslitteratur
xx

Övriga lärresureser
Dessutom ingår läkemedelsbeskrivningar, vetenskapliga studier, rapporter, riktlinjer, författningar aktuella för kursen Farmakologi och sjukdomslära inriktad motförskrivningsrätt av vissa läkemedel.

Lärande och undervisning

Undervisningen bygger på ett forskande och undersökande arbetssätt med aktivt kunskapssökande, kritiskt analytiskt tänkande och problemlösning. Den lärarledda undervisningen utgörs av föreläsningar och seminarier. Undervisningen kan ske både på campus och via nätet. Hospitering inom kursaktuellt område ingår. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Arbetslivsanknytning

Hospitering inom kursaktuellt område ingår.

Lärare

Kursansvarig
 1. Ingrid Weiber

Planerade lärtillfällen

Den lärarledda undervisningen utgörs av föreläsningar och seminarier.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 400 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1310 Seminarium 3 G-U
1320 Tentamen I 6 G-U
1330 Tentamen II 6 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.