Alla kurser under VT20 kommer utföras på distans

OM2529 Farmakologi och förskrivningsrätt för vissa läkemedel, hjälpmedel och förbrukningsartiklar inom distriktssköterskans verksamhetsområde

Fristående kurs, 15 Högskolepoäng, Avancerad nivå, vårterminen 2020

Startar ej

Syftet med kursen är att studenterna ska fördjupa sina kunskaper utifrån ett vetenskapligt, reflektivt och kritiskt förhållningssätt inom farmakologi, diabetes-, stomi-, sår-, inkontinensvård, samt smärta och smärtbehandling. Syftet är vidare att med stöd av styrdokument kunna förskriva läkemedel, tekniska hjälpmedel och förbrukningsartiklar.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Studietid: 2020 vecka 04 till 2020 vecka 13
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Startar ej
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Omvårdnad
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs sjuksköterskeexamen och kandidatexamen i omvårdnad/vårdvetenskap.
  Svensk legitimation som sjuksköterska.
  Yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande 6 månaders heltidstjänstgöring.

Innehåll

 • Allmän och specifik farmakologi
 • Läkemedel och äldre
 • Allergi och astma
 • Gynekologiska sjukdomar och inkontinens
 • Hudsjukdomar inkl. sårvård
 • Infektionssjukdomar
 • Mag-tarmkanalens sjukdomar/stomier
 • Smärta
 • Ögonsjukdomar/öronsjukdomar
 • Rörelseapparatens sjukdomar
 • Hjärt-kärlsjukdomar
 • Diabetes
 • Gällande författningar
 • Journalhantering
 • Receptförskrivning
 • Hjälpmedel
 • Förbrukningsartiklar
 • Fysisk aktivitet på recept (FaR) och FYSS

Lärandemål

Kunskap och förståelse
 • förklara och utveckla principerna för farmakodynamik och farmakokinetik relaterat till barn, vuxna och äldre samt under graviditet och amning
 • förklara allmänna och specifika läkemedelsinteraktioner och läkemedelsbiverkningar och kunna använda kunskapen för att kunna informera på ett förståeligt sätt
 • förklara prevalens, etiologi, patofysiologi, symtomatologi, diagnostik samt vård, behandlingsprinciper och omvårdnadsåtgärder för de sjukdomar/besvär som är relaterade till sjuksköterskans förskrivningsrätt.

Färdighet och förmåga
 • förskriva läkemedel i enlighet med regelverk och riktlinjer som gäller för läkemedelshantering och läkemedelsförskrivning för att säkerställa en god och säker vård
 • föreslå omvårdnadsåtgärder utifrån personens behov, ge förslag och kunna avgöra när behov av hjälpmedel och förbrukningsartiklar kan ge ett ökat välbefinnande för personer med nedsatt funktionsförmåga
 • förskriva hjälpmedel och förbrukningsartiklar enligt förskrivningsprocessen samt dokumentera åtgärden i journalen
 • komma fram till när fysisk aktivitet på recept (FaR) kan vara en aktuell omvårdnadsåtgärd samt kunna motivera dessa personer till en hälsosam och hållbar livsstil.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • värdera och bedöma nytta och risker med förskrivning av läkemedel, hjälpmedel, förbrukningsartiklar och FaR med särskilt beaktande av mänskliga rättigheter, social hållbarhet, jämställdhet för att kunna ställning till på vilket sätt en jämlik vård kan skapas
 • värdera samhällsekonomiska och miljömässiga aspekter i samband med förskrivning av läkemedel, hjälpmedel, förbrukningsartiklar och FaR
 • ta ställning till när egenvård ska tillämpas och med ett personcentrerat och etiskt förhållningssätt motivera personen eller närstående om betydelsen av att tillvarata inre och yttre resurser för ett gott liv

Kurslitteratur och övriga läromedel

Blomquist, K. Edberg, A-K. Ernsth Bravell, M. Wijk, H. (red). (2017). Omvårdnad & äldre. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-10279-5
Hallström, I. Lindberg, T. (red). (2015). Pediatrisk omvårdnad. Stockholm: Liber. ISBN: 47-11509-9.
Hansen, A. Sundberg, C-J. (2015). Hälsa på recept: träna smartare, må bättre, lev längre. Stockholm: Fitnessförlaget. ISBN: 9789173630801
Hellström, A-L. Lindehall, B. (2009). Uroterapi. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144013787
Ørn, S. Mjell, J. Bach- Gansmo, E. (red). (2012). Sjukdom och ohälsa. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144074672
Kragh, A. (red). (2013). Äldres läkemedelsbehandling ? orsaker och risker vid multimedicingering. Lund: Studentlittertur. ISBN: 9789144090870
Leissner, M. Lundevall-Överby, H. (2014). Praktisk handbok för skolläkare och skolsköterskor. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-07854-0
Lindholm, C. (2018). Sår. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144116013
Nordeng, H. Spigset, O. (2009). Farmakologi och läkemedelsanvändning. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144090856
Persson, E. Berntsson, I. Carlsson, E. (red). (2008). Stomi och tarmopererad. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144047478

Socialstyrelsen, webbutbildning förskrivning av hjälpmedel och förbrukningsartiklar

Kurslitteratur och övriga läromedel

Blomquist, K. Edberg, A-K. Ernsth Bravell, M. Wijk, H. (red). (2017). Omvårdnad & äldre. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-10279-5
Hallström, I. Lindberg, T. (red). (2015). Pediatrisk omvårdnad. Stockholm: Liber. ISBN: 47-11509-9.
Hansen, A. Sundberg, C-J. (2015). Hälsa på recept: träna smartare, må bättre, lev längre. Stockholm: Fitnessförlaget. ISBN: 9789173630801
Hellström, A-L. Lindehall, B. (2009). Uroterapi. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144013787
Ørn, S. Mjell, J. Bach- Gansmo, E. (red). (2012). Sjukdom och ohälsa. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144074672
Kragh, A. (red). (2013). Äldres läkemedelsbehandling ? orsaker och risker vid multimedicingering. Lund: Studentlittertur. ISBN: 9789144090870
Leissner, M. Lundevall-Överby, H. (2014). Praktisk handbok för skolläkare och skolsköterskor. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-07854-0
Lindholm, C. (2018). Sår. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144116013
Nordeng, H. Spigset, O. (2009). Farmakologi och läkemedelsanvändning. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144090856
Persson, E. Berntsson, I. Carlsson, E. (red). (2008). Stomi och tarmopererad. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144047478

Socialstyrelsen, webbutbildning förskrivning av hjälpmedel och förbrukningsartiklar

Lärande och undervisning

Inom kursen tillämpas problembaserat lärande (PBL) med lärande i basgrupper omfattande 8 – 9 studenter tillsammans med fler basgrupper i ett s.k. ALC-klassrum. Basgruppsarbetet utgör navet tillsammans med övriga studentaktiva läraktiviteter och föreläsningar efter behov. Lärandet organiseras utifrån lärplattformen. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Kursansvarig
 1. Christel Borg
I genomsnitt bör en student räkna med att studera 400 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.