OM2526 e-Hälsa ur ett omvårdnadsperspektiv

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, vårterminen 2021

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig fördjupande kunskaper om centrala begrepp inom e-Hälsa, likväl ett vetenskapligt tänkande, för att kunna värdera och kritiskt granska tillämpning och utveckling av e-Hälsa, med utgångspunkt från människans behov i ett vårdsammanhang.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Anmälningskod: BTH-H5712
 • Studietid: 2021 vecka 13 till 2021 vecka 22
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Omvårdnad
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs kandidatexamen inom omvårdnad/vårdvetenskap.

Innehåll

• centrala begrepp och antaganden inom e-Hälsa
• teoretiska och empiriska utgångspunkter för kunskapsutveckling inom e-Hälsa
• e-Hälsas tillämpning i vård och omsorg med fokus på människans behov i ett vårdsammanhang
• kritisk granskning av e-Hälsas användning ur ett individ- (utifrån rollen som invånare, patient, brukare och anhörig) och vårdarperspektiv (utifrån rollen som vård- och omsorgspersonal)
• vetenskapligt värdera e-Hälsas tillämpningar ur ett etiskt, estetiskt och ett existentiellt perspektiv
• IT- rätt och patientsäkerhet i samband med e-Hälsa ur ett omvårdnadsperspektiv

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
• vara väl insatt i centrala begrepp och antaganden inom e-Hälsa
• visa förmåga att kunna värdera, analysera och kritiskt granska tillämpningen av e-Hälsa ur ett individ- (utifrån rollen som invånare, patient, brukare och anhörig) och vårdarperspektiv (utifrån rollen som vård- och omsorgspersonal)
• vara väl insatt i teoretiska och empiriska utgångspunkter inom e-Hälsas kunskapsutveckling och kunna förklara dess positionering i ett omvårdnadsperspektiv med särskilt fokus på människans behov i ett vårdsammanhang
• vara väl insatt i och förstå betydelsen av IT rätt och patientsäkerhet ur ett omvårdnadsperspektiv
Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
• kunna tillämpa ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt till ny kunskap inom e-Hälsa i förhållande till omvårdnad
• kunna använda digitala lösningar, som ett hjälpmedel för att underlätta tillgängligheten av hälso- och sjukvårdsrelaterad information och kontakter, med särskilt fokus på människans behov i ett vårdsammanhang
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
• ha förmåga att värdera e-Hälsa ur ett omvårdnadsperspektiv
• ha förmåga att värdera e-Hälsa ur ett etiskt, existentiellt och estetiskt perspektiv
• ha insikter om e-Hälsa som ett medel för hållbar utveckling ur ett samhällsperspektiv

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Augustsson, G. (2012). Akademisk skribent: om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande. 2a upplagan. Lund: Studentlitteratur ISBN: 9789144075839

Birkler, J., & Dahl, M. D. (2014). Den digitala patienten. Stockholm: Liber.

Black, A: D., Car, J., Pagliari, C., Anandan, C., Cresswell, K., Bokun, T., McKinstry, B., Procter, R.,
Majeed, A., Sheikh, A. (2011). The Impact of eHealth on the Quality and Safety of Health Care: A
Systematic Overview. I: PLoS Medicine Open Access 8(1).

Edberg, A-K. (red.) (2013). Omvårdnad på avancerad nivå: kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144071459; kap. 5, 6.

Forsberg, A. (2016). Omvårdnad på akademisk grund. Att utvecklas och ta ansvar. Stockholm: Natur & Kultur.; kap. 12, 13.

Gard, G., & Melander Wikman, A. (red.). (2012). E-hälsa - innovationer, metoder, interventioner och perspektiv. Lund: Studentlitteratur.

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2012). Nursing Research, Generating and Assessing Evidence for Nursing
Practice. 9e upplagan. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. ISBN: 9781451109146

Socialdepartementet. (2010). Nationell e- Hälsa strateg inför tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Artikelnummer: S2010.020.

Socialdepartementet. (2016). Vision e-Hälsa 2025. http://skl.se/download/18.7a7fd41d15350083b40280f4/1457946791981/Vision+eh%C3%A4lsa+2025.pdf

Staaf, A, Wendel, L., & Zanderin, L. (2016). Hälso- och sjukvårdrätt - en introduktion för professionsutbildningar. 2a upplagan. Stockholm: Liber.

Svensk sjuksköterskeförening. (2014). Svensk sjuksköterskeförenings strategi för sjuksköterskors arbete med eHälsa. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening.

Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen e-Hälsa i ett
omvårdnadsperspektiv.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Augustsson, G. (2012). Akademisk skribent: om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande. 2a upplagan. Lund: Studentlitteratur ISBN: 9789144075839

Birkler, J., & Dahl, M. D. (2014). Den digitala patienten. Stockholm: Liber.

Black, A: D., Car, J., Pagliari, C., Anandan, C., Cresswell, K., Bokun, T., McKinstry, B., Procter, R.,
Majeed, A., Sheikh, A. (2011). The Impact of eHealth on the Quality and Safety of Health Care: A
Systematic Overview. I: PLoS Medicine Open Access 8(1).

Edberg, A-K. (red.) (2013). Omvårdnad på avancerad nivå: kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144071459; kap. 5, 6.

Forsberg, A. (2016). Omvårdnad på akademisk grund. Att utvecklas och ta ansvar. Stockholm: Natur & Kultur.; kap. 12, 13.

Gard, G., & Melander Wikman, A. (red.). (2012). E-hälsa - innovationer, metoder, interventioner och perspektiv. Lund: Studentlitteratur.

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2012). Nursing Research, Generating and Assessing Evidence for Nursing
Practice. 9e upplagan. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. ISBN: 9781451109146

Socialdepartementet. (2010). Nationell e- Hälsa strateg inför tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Artikelnummer: S2010.020.

Socialdepartementet. (2016). Vision e-Hälsa 2025. http://skl.se/download/18.7a7fd41d15350083b40280f4/1457946791981/Vision+eh%C3%A4lsa+2025.pdf

Staaf, A, Wendel, L., & Zanderin, L. (2016). Hälso- och sjukvårdrätt - en introduktion för professionsutbildningar. 2a upplagan. Stockholm: Liber.

Svensk sjuksköterskeförening. (2014). Svensk sjuksköterskeförenings strategi för sjuksköterskors arbete med eHälsa. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening.

Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen e-Hälsa i ett
omvårdnadsperspektiv.

Lärande och undervisning

Undervisningen bygger på ett forskande och undersökande arbetssätt med aktivt kunskapssökande, kritiskt analytiskt tänkande och problemlösning. Den lärarledda undervisningen utgörs av föreläsningar och seminarier som genomsyras av vetenskapligt tänkande.
Kursen är en distansutbildning och undervisningen bedrivs på halvfart via nätet.

Lärare

Kursansvarig
 1. Peter Anderberg

Planerade lärtillfällen

Den lärarledda undervisningen utgörs av föreläsningar, workshops och seminarier som genomsyras av vetenskaplig metod.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1805 Seminarium I 2 G-U
1815 Seminarium II 2 G-U
1825 Hemtentamen 3.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.