OM2542 Barnhälsovård, team- och förbättringsarbete för att främja barns hälsa

Fristående kurs, 15 Högskolepoäng, Avancerad nivå, vårterminen 2021

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Syftet är att studenten ska utveckla kunskaper i barnhälsovård för att kunna initiera och samverka i teamarbete för att främja barns hälsa. Vidare är syftet att utveckla kompetens för att kunna identifiera behov och initiera förbättringsarbete inom verksamhetsområdet.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Anmälningskod: BTH-H5716
 • Studietid: 2021 vecka 03 till 2021 vecka 22
 • Nivå: A1F
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Omvårdnad
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs sjuksköterska med svensk legitimation och specialistutbildning barn/distriktssköterska alternativt läkare med svensk legitimation med specialisering inom barn/allmänmedicin, ST-läkare i barn/allmänmedicin alternativt psykolog med svensk legitimation.

Innehåll

Amning, pediatrisk nutrition inklusive ätsvårigheter, undervikt/övervikt och selektiv kost
Anknytning, samspel, utvecklingspsykologi
Barnhälsovårdens mål, uppdrag och nationella program- universella insatser och ytterligare insatser till alla vid behov Barnhälsovårdens plats i kunskapsorganisationen
Barns hälsa och livsvillkor ur ett helhetsperspektiv, inklusive barnrätts-, mångfalds- och hållbarhetsperspektiv. Skydds- och riskfaktorer för hälsan
Barn i utsatta livssituationer, barn som anhöriga, barn som far illa
Barn och föräldrar i migrationsprocessen, flerspråkighet
Barn och föräldrar med funktionsvariation
Dokumentation, journalföring, BHVQ
e-Hälsa, digitalisering
Förbättringsarbete
Föräldrastöd, enskilt och i grupp
Hälsofrämjande möten, principer health promotion, health literacy
Hälsoundersökning- och utvecklingsuppföljning, typisk utveckling/avvikelse, inklusive tillväxt, kognition, psykosocial, kommunikation/språk och motorik
Hälsovägledning, samtal om levnadsvanor inklusive ANDTS, barnsäkerhet, fysisk aktivitet/lek/stimulans, kost, vila/sömn, tand/munhälsa.
Jämställt föräldraskapsstöd
Lagar och styrdokument för barnhälsovården
Pediatrik utifrån ett barnhälsovårdsperspektiv, psykisk ohälsa, neuropsykiatri, regleringssvårigheter
Prematuritet
Teamarbete, tvärprofessionellt arbete och samverkan
Utmanande möten, bemötande och hantering av egen stress
Vaccination inklusive smärtlindring, vaccinationskomplettering och vaccinationstveksamhet

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• kunna beskriva och analysera betydelsen av teamarbete, tvärprofessionellt arbete och samverkan i universella och riktade insatser för barn och familjer
• kunna identifiera och problematisera över hur barns hälsa, utveckling och behov påverkas av familjens livsvillkor och levnadsvanor och relatera till barnhälsovårdens möjligheter och begränsningar
• kunna redogöra för betydelsen av ett socialpediatriskt förhållningssätt och helhetssyn för att kunna främja barns hälsa i komplexa situationer
• kunna identifiera avvikelser i barns hälsa, utveckling och livsvillkor, samt planera för åtgärder i barnhälsovårdsteamet och i samverkan med andra professioner och verksamheter
Färdighet och förmåga
• självständigt kunna identifiera, argumentera för och planera förbättringsarbete inom barnhälsovården med stöd i evidensbaserad praktik och implementeringsteorier
• kunna identifiera lämpligt verksamhetsområde för e-hälsa inom barnhälsovården och planera för implementering av digitala lösningar
• självständigt och i team, i simuleringsmiljö, kunna genomföra hälsovägledning/ hälsosamtal/stödjande samtal till barn och föräldrar med utgångspunkt i principer för hälsofrämjande möten och ett jämställt föräldraskap
• i teamsamverkan kunna identifiera, bedöma, planera, genomföra och utvärdera omvårdnad samt hälsofrämjande och förebyggande insatser inom barnhälsovården, i simuleringsmiljö
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna argumentera för barns rätt till en jämlik och rättvis barnhälsovård av hög kvalitet samt reflektera över och diskutera vilka krav det ställer på medarbetares kompetens samt barnhälsovårdens struktur och organisation regionalt och nationellt
• kunna argumentera för hur ett hållbart samhälle, jämlikhet, jämställdhet och mänskliga rättigheter kan vara utgångspunkt för barnhälsovårdsteamet
• självständigt kunna analysera och värdera olika kunskapskällor samt kritiskt reflektera och diskutera begreppet evidensbaserad praktik i relation till barnhälsovården
• kunna utvärdera sina kunskaper, samt identifiera behovet av fortsatt kunskapsutveckling och personlig utveckling

Kurslitteratur och övriga läromedel

Berlin, J. & Sandberg, H. (red.) Team i vård, behandling och omsorg: erfarenheter och reflektioner. Lund: Studentlitteratur. Senaste upplagan.
Boström, A., Nordström, G. & Wilde Larsson, B. (red.) Kvalitetsarbete för bättre och säkrare vård. Lund: Studentlitteratur. Senaste upplagan.
Hallström, I. & Lindberg, T. (red.) Pediatrisk omvårdnad. Stockholm: Liber. Senaste upplagan.
Hanséus, K., Jägervall, M. & Norman, M. (red.) Barnmedicin. Lund: Studentlitteratur. Senaste upplagan.
Hofflander, M. (2020). Grundbok i eHälsa. Liber. ISBN: 9789147131181
Inera. Rikshandboken barnhälsovård [Elektronisk resurs]. Stockholm: Inera
Magnusson, M., Blennow, M., Hagelin, E. & Sundelin, C. (red.) Barnhälsovård: att främja barns hälsa. Stockholm: Liber. Senaste upplagan.
Ringsberg, K.C. (red). Health literacy: teori och praktik i hälsofrämjande arbete. Lund: Studentlitteratur. Senaste upplagan.
Risholm Mothander, P. & Broberg, A. Att möta små barn och deras föräldrar i vården: om anknytning, utveckling och samspel. Stockholm: Natur & Kultur. Senaste upplagan.
Sverige. Socialstyrelsen (2014). Vägledning för barnhälsovården [Elektronisk resurs]. Stockholm: Socialstyrelsen.

Referenslitteratur
Bramhagen, A. & Carlsson, A. (red.) Hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar. Lund: Studentlitteratur. Senaste upplagan.
Nilsen, P. (red.) Implementering av evidensbaserad praktik. Malmö: Gleerup. Senaste upplagan.
Scriven, A. Ewles & Simnett Hälsoarbete. Lund: Studentlitteratur. Senaste upplagan.
Dessutom ingår vetenskapliga artiklar, rapporter, riktlinjer och lagstiftning aktuella för barnhälsovården.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Berlin, J. & Sandberg, H. (red.) Team i vård, behandling och omsorg: erfarenheter och reflektioner. Lund: Studentlitteratur. Senaste upplagan.
Boström, A., Nordström, G. & Wilde Larsson, B. (red.) Kvalitetsarbete för bättre och säkrare vård. Lund: Studentlitteratur. Senaste upplagan.
Hallström, I. & Lindberg, T. (red.) Pediatrisk omvårdnad. Stockholm: Liber. Senaste upplagan.
Hanséus, K., Jägervall, M. & Norman, M. (red.) Barnmedicin. Lund: Studentlitteratur. Senaste upplagan.
Hofflander, M. (2020). Grundbok i eHälsa. Liber. ISBN: 9789147131181
Inera. Rikshandboken barnhälsovård [Elektronisk resurs]. Stockholm: Inera
Magnusson, M., Blennow, M., Hagelin, E. & Sundelin, C. (red.) Barnhälsovård: att främja barns hälsa. Stockholm: Liber. Senaste upplagan.
Ringsberg, K.C. (red). Health literacy: teori och praktik i hälsofrämjande arbete. Lund: Studentlitteratur. Senaste upplagan.
Risholm Mothander, P. & Broberg, A. Att möta små barn och deras föräldrar i vården: om anknytning, utveckling och samspel. Stockholm: Natur & Kultur. Senaste upplagan.
Sverige. Socialstyrelsen (2014). Vägledning för barnhälsovården [Elektronisk resurs]. Stockholm: Socialstyrelsen.

Referenslitteratur
Bramhagen, A. & Carlsson, A. (red.) Hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar. Lund: Studentlitteratur. Senaste upplagan.
Nilsen, P. (red.) Implementering av evidensbaserad praktik. Malmö: Gleerup. Senaste upplagan.
Scriven, A. Ewles & Simnett Hälsoarbete. Lund: Studentlitteratur. Senaste upplagan.
Dessutom ingår vetenskapliga artiklar, rapporter, riktlinjer och lagstiftning aktuella för barnhälsovården.

Lärande och undervisning

Kursen genomförs som distansutbildning med webbaserad lärplattform och videokommunikation som bas. Tillgång till dator med internetuppkoppling, kamera och mikrofon krävs. Undervisningen sker individuellt och i grupp genom synkrona och asynkrona aktiviteter. Inom kursen tillämpas problembaserat lärande (PBL) med lärande i basgrupper tillsammans med andra studentaktiva läraktiviteter och föreläsningar.

Lärare

Examinator
 1. Lisa Skär
Kursansvarig
 1. Lisa Skär

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.