OM2540 Farmakologi och förskrivningsrätt för vissa läkemedel, hjälpmedel och förbrukningsartiklar

Fristående kurs, 15 Högskolepoäng, Avancerad nivå, vårterminen 2021

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Syftet med kursen är att studenten skall fördjupa sina kunskaper utifrån ett vetenskapligt, reflektivt och kritiskt förhållningssätt inom farmakologi, diabetes- stomi-, sår- inkontinensvård, samt smärta och smärtbehandling. Syftet är vidare att med stöd av styrdokument kunna förskriva läkemedel, tekniska hjälpmedel och förbrukningsartiklar.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-H5717
 • Studietid: 2021 vecka 03 till 2021 vecka 12
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Omvårdnad
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs svensk legitimation som sjuksköterska, kandidatexamen inom omvårdnad/vårdvetenskap samt specialistsjuksköterskeexamen.

Innehåll

• Allmän och specifik farmakologi
• Läkemedel och äldre
• Allergi och astma
• Gynekologiska sjukdomar och inkontinens
• Hudsjukdomar inkl sårvård
• Infektionssjukdomar
• Mag-tarmkanalens sjukdomar/stomier
• Smärta
• Ögonsjukdomar/öronsjukdomar
• Rörelseapparatens sjukdomar
• Hjärt-kärlsjukdomar
• Diabetes
• Gällande författningar
• Journalhantering
• Receptförskrivning
• Hjälpmedel
• Förbrukningsartiklar
• Fysisk aktivitet på recept (FaR) och FYSS

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• kunna förklara och utveckla principerna för farmakodynamik och farmakokinetik relaterat till barn, vuxna och äldre samt under graviditet och amning
• kunna förklara allmänna och specifika läkemedelsinteraktioner och läkemedelsbiverkningar och kunna använda kunskapen för att kunna informera på ett förståeligt sätt
• kunna förklara prevalens, etiologi, patofysiologi, symtomatologi, diagnostik samt vård, behandlingsprinciper och omvårdnadsåtgärder för de sjukdomar/besvär som är relaterade till sjuksköterskans förskrivningsrätt
Färdighet och förmåga
• kunna förskriva läkemedel i enlighet med regelverk och riktlinjer som gäller för läkemedelshantering och läkemedelsförskrivning för att säkerställa en god och säker vård
• kunna föreslå omvårdnadsåtgärder utifrån personens behov, ge förslag och kunna avgöra när behov av hjälpmedel och förbrukningsartiklar kan ge ett ökat välbefinnande för personer med nedsatt funktionsförmåga
• kunna förskriva hjälpmedel och förbrukningsartiklar enligt förskrivningsprocessen samt dokumentera åtgärden i journalen
• kunna komma fram till när fysisk aktivitet på recept (FaR) kan vara en aktuell omvårdnadsåtgärd samt kunna motivera dessa personer till en hälsosam och hållbar livsstil
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna värdera och bedöma nytta och risker med förskrivning av läkemedel, hjälpmedel, förbrukningsartiklar och FaR med särskilt beaktande av mänskliga rättigheter, social hållbarhet, jämställdhet för att kunna ställning till på vilket sätt en jämlik vård kan skapas
• kunna värdera samhällsekonomiska och miljömässiga aspekter i samband med förskrivning av läkemedel, hjälpmedel, förbrukningsartiklar och FaR
• kunna ta ställning till när egenvård ska tillämpas och med ett personcentrerat och etiskt förhållningssätt motivera personen eller närstående om betydelsen av att tillvarata inre och yttre resurser för ett gott liv

Kurslitteratur och övriga läromedel

Blomquist, K. Edberg, A-K. Ernsth Bravell, M. Wijk, H. (red). (2017). Omvårdnad & äldre. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-10279-5
Hallström, I. Lindberg, T. (red). (2015). Pediatrisk omvårdnad. Stockholm: Liber. ISBN: 47-11509-9.
Hansen, A. Sundberg, C-J. (2015). Hälsa på recept: träna smartare, må bättre, lev längre. Stockholm: Fitnessförlaget. ISBN: 9789173630801
Hellström, A-L. Lindehall, B. (2019). Uro-tarmterapi. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-12258-8
Ørn, S. Mjell, J. Bach- Gansmo, E. (red). (2012). Sjukdom och ohälsa. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144074672
Kragh, A. (red). (2013). Äldres läkemedelsbehandling ? orsaker och risker vid multimedicinering. Lund: Studentlittertur. ISBN: 9789144090870
Leissner, M. Lundevall-Överby, H. (2014). Praktisk handbok för skolläkare och skolsköterskor. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-07854-0
Lindholm, C. (2018). Sår. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144116013
Nordeng, H. Spigset, O. (2009). Farmakologi och läkemedelsanvändning. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144090856
Persson, E. Berntsson, I. Carlsson, E. (red). (2008). Stomi och tarmopererad. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144047478
Socialstyrelsen, webbutbildning förskrivning av hjälpmedel och förbrukningsartiklar

Kurslitteratur och övriga läromedel

Blomquist, K. Edberg, A-K. Ernsth Bravell, M. Wijk, H. (red). (2017). Omvårdnad & äldre. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-10279-5
Hallström, I. Lindberg, T. (red). (2015). Pediatrisk omvårdnad. Stockholm: Liber. ISBN: 47-11509-9.
Hansen, A. Sundberg, C-J. (2015). Hälsa på recept: träna smartare, må bättre, lev längre. Stockholm: Fitnessförlaget. ISBN: 9789173630801
Hellström, A-L. Lindehall, B. (2019). Uro-tarmterapi. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-12258-8
Ørn, S. Mjell, J. Bach- Gansmo, E. (red). (2012). Sjukdom och ohälsa. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144074672
Kragh, A. (red). (2013). Äldres läkemedelsbehandling ? orsaker och risker vid multimedicinering. Lund: Studentlittertur. ISBN: 9789144090870
Leissner, M. Lundevall-Överby, H. (2014). Praktisk handbok för skolläkare och skolsköterskor. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-07854-0
Lindholm, C. (2018). Sår. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144116013
Nordeng, H. Spigset, O. (2009). Farmakologi och läkemedelsanvändning. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144090856
Persson, E. Berntsson, I. Carlsson, E. (red). (2008). Stomi och tarmopererad. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144047478
Socialstyrelsen, webbutbildning förskrivning av hjälpmedel och förbrukningsartiklar

Lärande och undervisning

Inom kursen tillämpas problembaserat lärande (PBL) med lärande i basgrupper omfattande 8-9 studenter tillsammans med fler basgrupper i ett sk. ALC-klassrum. Basgruppsarbetet utgör navet tillsammans med övriga studentaktiva läraktiveter och föreläsningar efter behov. Lärandet organiseras utifrån lärplattformen.

Lärare

Examinator
 1. Lisa Skär
Kursansvarig
 1. Lisa Skär

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.