OM1491 Omvårdnad, vetenskapliga teorier och metoder

Fristående kurs, 9 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2021

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig fördjupade kunskaper i omvårdnadsteori samt vetenskapliga teorier och metoder. Kursen syftar vidare till att självständigt skriva en projektidé inför examensarbete i omvårdnad.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-H5718
 • Studietid: 2021 vecka 17 till 2021 vecka 22
 • Nivå: G2F
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Omvårdnad
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarade kurser Grundläggande omvårdnad, 7,5 hp, Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Människan och omvårdnaden, 7,5 hp, Medicin II, 7,5 hp, Medicin III, 7,5 hp samt minst 12 hp avklarade från kursen Omvårdnad vid ohälsa 15 hp.

Innehåll

 • Filosofi och omvårdnad
 • omvårdnadsteori i forskning och utveckling
 • evidensbaserad omvårdnad
 • kunskapsteori
 • vetenskapsfilosofi
 • vetenskaplig metod innehållande kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder
 • evidensbaserad kunskapssökning
 • strukturerad datainsamling, kritisk reflektion och kritisk granskning
 • analys av datamaterial
 • arbeta utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och sammanställa material skriftligt på ett vetenskapligt sätt i en projektidé
 • muntlig och skriftlig presentation av projektidé.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

 • kunna beskriva och förklara relevanta termer och begrepp aktuella för kursen
 • kunna visa kunskap kring och förståelse för omvårdnadsteoriers användning i forsknings- och förbättringsarbete

Färdighet och förmåga
 • kunna använda informations- och kommunikationssystem för att systematiskt söka och kritiskt granska vetenskapligt material
 • ha fördjupade kunskaper om ett vetenskapligt förhållningssätt och omsätta kunskaperna skriftligt i en projektidé

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • ha fördjupade kunskaper om vetenskapsteoretiska och filosofiska riktningar som styr val av problemområde, forskningsfråga och metod
 • bedöma, välja och motivera val av vetenskapliga metoder för datainsamling och analys

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bidstrup Jörgensen, B. & Östergaard Steenfeldt, V. (Red). (2012). Omvårdnadsteori som referensram ? i forskning och utveckling. Stockholm: Liber. ISBN: 97847105502
Birkler, J. (2007). Filosofi och omvårdnad. Etik och människosyn. Stockholm: Liber AB. ISBN: 9789147053537
Birkler J. (2012) Vetenskapsteori. En grundbok. Stockholm: Liber AB. ISBN: 9789147019939
Dysthe, O., Hertzberg, F., & Hoel, T. L. (2011). Skriva för att lära: skrivande i högre utbildning. Lund: Studentlitteratur.ISBN:9789144069166
Friberg, F. (2017). Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund: Studentlitteratur.ISBN:9789144115795
Henricson, M. (2017). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. ISBN:9789144113289
Kristensson J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Stockholm: Natur & kultur. ISBN: 9789127131200
Polit, D. F., & Beck, C. T. (2017). Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice (Tenth edition, international edition). Philadelphia Baltimore New York London Buenos Aires Hong Kong Sydney Tokyo: Wolters Kluwer.
Svenska Språkrådet (2017). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber. ISBN: 9789147111497
Wiklund Gustin, L., & Bergbom, I. (Red.) (2017). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur AB. ISBN: 9789144112435
Willman, A. (2016). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.ISBN:9789144109022

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bidstrup Jörgensen, B. & Östergaard Steenfeldt, V. (Red). (2012). Omvårdnadsteori som referensram ? i forskning och utveckling. Stockholm: Liber. ISBN: 97847105502
Birkler, J. (2007). Filosofi och omvårdnad. Etik och människosyn. Stockholm: Liber AB. ISBN: 9789147053537
Birkler J. (2012) Vetenskapsteori. En grundbok. Stockholm: Liber AB. ISBN: 9789147019939
Dysthe, O., Hertzberg, F., & Hoel, T. L. (2011). Skriva för att lära: skrivande i högre utbildning. Lund: Studentlitteratur.ISBN:9789144069166
Friberg, F. (2017). Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund: Studentlitteratur.ISBN:9789144115795
Henricson, M. (2017). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. ISBN:9789144113289
Kristensson J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Stockholm: Natur & kultur. ISBN: 9789127131200
Polit, D. F., & Beck, C. T. (2017). Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice (Tenth edition, international edition). Philadelphia Baltimore New York London Buenos Aires Hong Kong Sydney Tokyo: Wolters Kluwer.
Svenska Språkrådet (2017). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber. ISBN: 9789147111497
Wiklund Gustin, L., & Bergbom, I. (Red.) (2017). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur AB. ISBN: 9789144112435
Willman, A. (2016). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.ISBN:9789144109022

Lärande och undervisning

Problembaserat lärande med lärarledda introduktions- och resursföreläsningar, handledning i grupp samt seminarier tillämpas i kursen. Undervisningen sker delvis via aktuell lärplattform.

Lärare

Examinator
 1. Åsa Sandvide
Kursansvarig
 1. Åsa Sandvide

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1905 Basgruppsarbete 2 G-U
1915 Seminarium 1 G-U
1925 Salstentamen 4.5 G-U
1935 Projektförslag 1.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.