OM1512 Examensarbete i omvårdnad

Fristående kurs, 15 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2021

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Syftet med kursen är att den studerande skall integrera och fördjupa sin kunskap inom huvudområdet omvårdnad samt tillämpa forskningsprocessens olika delar i form av att genomföra ett examensarbete.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-H5719
 • Studietid: 2021 vecka 13 till 2021 vecka 22
 • Nivå: G2E
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Omvårdnad
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att följande kurser är avklarade:
  Omvårdnad vid ohälsa, (kursens omfattning ska vara minst 12 hp), e-hälsa inom omvårdnad I, 4,5 hp alternativt Sjuksköterskan och folkhälsoarbete 7,5 hp, samt följande tre VFU-kurser; VFU inriktad mot somatisk vård 10,5 hp, VFU inriktad mot psykiatrisk vård/demensvård 10,5 hp och VFU inriktad mot primär vård 10,5 hp.

Innehåll

• Forskningsprocessen
• Akademiskt skrivande
• Ämnesfördjupning i omvårdnad
• Systematisk litteratursökning
• Analys
• Forskningsetik
• Opponentskap
• Respondentskap

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• kunna definiera centrala begrepp relevanta för kursen
• kunna integrera och problematisera kunskaper inom omvårdnadens ämnesområde och kärnkompetenser
• kunna välja, motivera och beskriva teoretisk referensram för valt problemområde
Färdighet och förmåga
• kunna tillämpa forskningsprocessen ur ett omvårdnadsperspektiv
• kunna identifiera och formulera tydliga och för omvårdnad relevanta problemställningar/frågeställningar
• kunna tillämpa systematisk litteratursökning i ett vetenskapligt arbete för att identifiera, kritiskt granska, värdera och sammanställa tidigare forskning
• kunna välja, motivera, beskriva och genomföra studiedesign, inkl. urval och datainsamling adekvat för formulerad problemformulering och syfte
• kunna välja, motivera, beskriva och tillämpa analysmetod adekvat för studiedesign och syfte
• kunna formulera eget resultat baserat på egen genomförd analys där en ny helhet presenteras
• kunna dra slutsatser och argumentera för dess giltighet i relation till vetenskaplig litteratur
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna belysa problemställningar med ett problematiserande förhållningssätt
• kunna kritiskt diskutera och värdera genomförda metoders lämplighet och begränsningar utifrån kvalitetskriterier i enlighet med vald metod
• kunna diskutera centrala fynd i eget resultat i relation till ämnesfördjupning i omvårdnad
• kunna diskutera det egna resultatets användbarhet i klinisk kontext
• kunna motivera ställningstaganden och överväga konstruktiv kritik i samband med försvar av eget examensarbete
• som opponent: kritiskt kunna granska och ge konstruktiv kritik på annan students examensarbete
• kunna redogöra för relevanta forskningsetiska överväganden aktuella för eget examensarbete

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bidstrup Jörgensen, B. & Östergaard Steenfeldt, V. (Senaste upplagan). Omvårdnadsteori som referensram ? i forskning och utveckling. Stockholm: Liber.
Birkler, J. (Senaste upplagan). Filosofi och omvårdnad. Etik och människosyn. Stockholm: Liber.
Birkler, J. (Senaste upplagan). Vetenskapsteori. En grundbok. Stockholm: Liber.
Dysthe, O., Hertzberg, F., & Hoel, T. L. (Senaste upplagan). Skriva för att lära: skrivande i högre utbildning. Lund: Studentlitteratur.
Henricson, M. (Red.). (Senaste upplagan). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.
Polit, D. F., & Beck, C. T. (Senaste upplagan). Nursing Research: generating and assessing evidence for nursing practice. Philadelphia, Baltimore, New York, London, Buenos Aires, Hong Kong, Sydney, Tokyo: Wolters Kluwer.
Svenska språkrådet. (Senaste upplagan). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber.
Wiklund Gustin, L., & Bergbom, I. (Red.). (Senaste upplagan). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.
Vetenskapliga artiklar och referenslitteratur tillkommer.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bidstrup Jörgensen, B. & Östergaard Steenfeldt, V. (Senaste upplagan). Omvårdnadsteori som referensram ? i forskning och utveckling. Stockholm: Liber.
Birkler, J. (Senaste upplagan). Filosofi och omvårdnad. Etik och människosyn. Stockholm: Liber.
Birkler, J. (Senaste upplagan). Vetenskapsteori. En grundbok. Stockholm: Liber.
Dysthe, O., Hertzberg, F., & Hoel, T. L. (Senaste upplagan). Skriva för att lära: skrivande i högre utbildning. Lund: Studentlitteratur.
Henricson, M. (Red.). (Senaste upplagan). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.
Polit, D. F., & Beck, C. T. (Senaste upplagan). Nursing Research: generating and assessing evidence for nursing practice. Philadelphia, Baltimore, New York, London, Buenos Aires, Hong Kong, Sydney, Tokyo: Wolters Kluwer.
Svenska språkrådet. (Senaste upplagan). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber.
Wiklund Gustin, L., & Bergbom, I. (Red.). (Senaste upplagan). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.
Vetenskapliga artiklar och referenslitteratur tillkommer.

Lärande och undervisning

I kursen förekommer eget arbete, arbete i grupp, seminarier, workshops samt föreläsningar. Uppsatsen är ett självständigt arbete som genomförs med handledningsstöd, individuellt och i grupp. Det självständiga arbetet utförs som regel i par om två studenter och endast i undantagsfall enskilt. Undervisningen sker delvis via aktuell lärplattform.

Lärare

Examinator
 1. Markus Hjelm
Kursansvarig
 1. Markus Hjelm

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.