PE2517 Högskolepedagogik - introduktionskurs

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2018

Tillfället är stängt för anmälan

Course description
The main objective with the course is that course participants develop knowledge, skills and attitudes that provides a solid base for working professionally as a teacher in higher education. This implies developing a holistic view of one’s role as a teacher in relation to knowledge of student learning and of the university as knowledge organization and public authority. The individual and collaborative probing participants in the course do on learning and teaching in their respective disciplines creates opportunities to develop one’s capabilities to plan, teach, assess and evaluate research-based university education within our respective fields of knowledge, to support the learning of individual students and groups, and to collaborate with other actors within the university.
Contents
The following themes will be addressed in the course:
1. Higher education pedagogy, general pedagogy and subject-specific pedagogies
2. Exercise of public authority, rules and regulations
3. Organisation, culture and tradition
3. Student learning and teachers’ pedagogical choices
4. Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) and pedagogical qualification
Prerequests
Qualified to be accepted into the course are those who have an academic degree comprising at least 180 ECTS credit points or has an corresponding forign degree or can be validated to hold equivalent knowledge and capabilities according to older study- or degree systems.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 25%
 • Period: 2018 vecka 36 till 2019 vecka 03
 • Nivå: AXX
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Pedagogik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: Behörig att antas till kursen är den som avlagt en akademisk examen om minst 180 högskolepoäng eller har motsvarande utländsk examen eller kan prövas ha likvärdiga kunskaper enligt äldre studie- eller examensordning.

Innehåll

Inom kursen behandlas följande övergripande teman:
•Högre utbildning, kvalitetssäkring och myndighetsutövning
•Lärande och undervisning (ämnesdidaktik)
•Kursdesign och läroplansutveckling

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall kursdeltagaren:
•kunna ta sin pedagogiska utgångspunkt i studenters lärande,
•kunna problematisera och kritiskt granska den egna lärarrollen, ämnestraditionen och institutionskulturen,
•kunna orientera sig i det regelverk som reglerar högskolelärares verksamhet och analysera normativa handlingsstrategier,
•kunna identifiera och jämföra innebörden i olika perspektiv på lärande, undervisning och utbildning och självständigt argumentera för egna pedagogiska handlingar,
•kunna tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter, samt relevanta forskningsresultat, som grund för utveckling av utbildningen, undervisningen och den egna professionen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Elmgren, Maja och Ann-sofie Henriksson. (2014)
Universitetspedagogik/Academic teaching.
Studentlitteratur.

Referenslitteratur:
Biggs, J.& tang, C. (2007) Teaching for Quality
Learning at University. SRHE and Open
University Press. E-bok.
McKeachie, Wilbert J. (2005). McKeachie's Teaching
Tips. Strategies, Research, and Theory for College
and University Teachers. Boston: Houghton Mifflin.
(416 s.)
+ Urval högskolepedagogiska vetenskapliga artiklar.
+ Urval högskolepedagogiskt relevanta länkar
och IKT-baserade resurser

Kurslitteratur och övriga läromedel

Elmgren, Maja och Ann-sofie Henriksson. (2014)
Universitetspedagogik/Academic teaching.
Studentlitteratur.

Referenslitteratur:
Biggs, J.& tang, C. (2007) Teaching for Quality
Learning at University. SRHE and Open
University Press. E-bok.
McKeachie, Wilbert J. (2005). McKeachie's Teaching
Tips. Strategies, Research, and Theory for College
and University Teachers. Boston: Houghton Mifflin.
(416 s.)
+ Urval högskolepedagogiska vetenskapliga artiklar.
+ Urval högskolepedagogiskt relevanta länkar
och IKT-baserade resurser

Lärande och undervisning

Kursen är i huvudsak uppbyggd kring individuell och kollektiv problematisering av den egna högskolepedagogiska praktiken. Föreläsningar introducerar en teoretiskt förankrad begreppsapparat och ger insikt i relevanta sätt att problematisera och resonera kring högskolepedagogisk verksamhet och villkoren för denna. I seminarier, i form av grupp- eller forumdiskussioner, bearbetas egna erfarenheter av lärande och undervisning i kollektiv reflektion kring praktik och teori. Detta möjliggör en praktisk förankring och evaluering av teori och en kollektivt delad syn på möjligheter, förutsättningar och hinder för lärande. Studieuppgifter ger tillfälle till reflektion kring den egna praktiken, lärarrollen och ämneskulturen och erbjuder tillfälle för empirisk övning inför forskningsbaserat utvecklingsarbete samt återkoppling på utvecklade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Eva Pettersson
Kursansvarig
 1. Åse Nygren

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1410 Doktorandtrappstege 3 G-U
1420 Portfolio 4.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.