IY1429 Investeringsanalys

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2018

Tillfället är stängt för anmälan

Kursens syfte är att den studerande skall utveckla teorier och modeller för att värdera reala och finansiella investeringar under olika kontexter. Vidare syftar kursen till att ge den studerande kunskap kring vilken roll finansiella marknader spelar samt hur relationen mellan företaget och den finansiella marknaden ter sig.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Period: 2018 vecka 45 till 2019 vecka 03
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatorisk 0, Frivillig 0
 • Huvudområde: Industriell ekonomi och management
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser om 15 hp inom något eller några av områdena industriell ekonomi och management, företagsekonomi eller nationalekonomi.

Innehåll

Investeringsanalys
Tillgångsprissättning
Kapitalstruktur

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Visa förståelse för relationen mellan ett företags investeringsbeslut och kapitalmarknaders funktion
Visa förståelse för för- och nackdelar med olika investeringsmodeller och dess koppling till företagets målfunktion
Visa förståelse för teorier och modeller om företagets finansieringsstrategier relativt kapitalmarknaders funktion
Färdighet och förmåga

Kunna bestämma värdet på reala och finansiell investeringar

Kurslitteratur och övriga läromedel

Berk, J. & DeMarzo, P., Corporate finance (global edition)
inkl. my finace lab toolkit, senaste upplagan, Pearson education.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Berk, J. & DeMarzo, P., Corporate finance (global edition)
inkl. my finace lab toolkit, senaste upplagan, Pearson education.

Lärande och undervisning

Undervisning sker genom onlineföreläsningar och lärandeaktiviteter såsom läsande av kurslitteratur
och arbete med inlämningsuppgifter.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Emil Numminen
Kursansvarig
 1. Emil Numminen

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1810 Inlämningsuppgift 1 1 G-U
1820 Inlämningsuppgift 2 1 G-U
1830 Inlämningsuppgift 3 1 G-U
1840 Hemtentamen 4.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.