IY2598 Användarcentrerad Marknadsföring och Innovation

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2018

Startar ej

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskap om utveckling och lansering av innovativa produkter och tjänster. Studenten tränas i att tänka marknadsorienterat genom hela innovationsprocessen vilket ger bättre förutsättningar för en framgångsrik kommersialisering. Studenten ska kunna analysera en marknad, tillämpa användar- och kundmedverkan i en innovationsprocess, och utveckla ett brett angreppssätt för att kunna lansera och marknadsföra innovativa produkter och tjänster.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2018 vecka 36 till 2018 vecka 44
 • Nivå: AXX
 • Anmälan: Startar ej
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Industriell ekonomi och management
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs 60 hp i industriell ekonomi, företagsekonomi/management, nationalekonomi, ingenjörsvetenskap eller motsvarande.

Innehåll

Användarcentrerade processer har blivit en viktig innovationskälla både i offentlig och privat sektor. Kursen utforskar detta kundstyrda fenomen och drar lärdomar från den forskning som gjorts på området. Dessutom behandlar kursen de behov som uppkommer när dessa innovationer ska tas till marknaden, i en tid då traditionella marknadsföringskanaler och metoder tappat i kraft, medan nya metoder och media får allt mer genomslagskraft. Kursen tar också upp exempel på bra innovativa produkter som inte lyckats hitta en marknad, och undersöker varför det sker.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
Kunna redogöra för hur man tillämpar användare och kundstyrda processer för marknadsföring i samband med produkt- och tjänsteutveckling.
Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
Kunna identifiera och beskriva tekniker och applikationer som används i användarcentrerad marknadsföring.
Kunna identifiera och beskriva tillgängliga innovativa marknadsföringsprocesser för kommersialisering av innovationer.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
Kunna utföra en lead user analys.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Användarcentrerad Marknadsföring Eric von Hippel, Democratizing Innovation, (Cambridge, Mass.: MIT Press), 2005.
Övriga lärresurser
(artiklar, videomaterial) presenteras i början av kursen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Användarcentrerad Marknadsföring Eric von Hippel, Democratizing Innovation, (Cambridge, Mass.: MIT Press), 2005.
Övriga lärresurser
(artiklar, videomaterial) presenteras i början av kursen.

Lärande och undervisning

Kursen består av föreläsningar, gruppdiskussioner, individuellt arbete, studentpresentationer och seminarier.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Philippe Rouchy
Kursansvarig
 1. Philippe Rouchy

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1710 Inlämningsuppgift 1 2 G-U
1720 Inlämningsuppgift 2 2 G-U
1730 Hemtentamen 3.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.