IY2605 Innovation och affärsanalys

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2018

Startar ej

Kursen skall skapa förståelse för innovationsprocesser av olika slag och kommersialisering av dessa. Kursen behandlar även nya teknikers påverkan på innovationer i olika branscher och för företag i olika storlekar. I kursens innehåll behandlas även finansiering och värdering av innovationer. Slutligen behandlar kursen även såväl öppen innovation och sluten innovation samt analys av varför dessa strategier används.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2018 vecka 36 till 2018 vecka 44
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Startar ej
 • Språk: Undervisningen ges normalt på engelska men undervisning på svenska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Industriell ekonomi och management
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarade kurser i Tillämpad mikroekonomi, 6 hp och Matematisk statistik, 6 hp, därutöver genomgångna kurser om 12 hp i industriell ekonomi och management.

Innehåll

Innovation är en av de viktigaste ekonomiska och affärsmässiga företeelserna i vår tid och det är naturligtvis ett ämne av stort intresse för företag, akademi samt politiken. Kursen fokuserar på ekonomiska analyser av innovation och frågor relaterade till innovationsprocessen, affärsutveckling och kommersialiseringsstrategier
Studenterna kommer att studera de teoretiska grunderna samt verkliga fall och empirisk forskning inom en rad frågor, bland annat:
• Produkt och process innovation
• Immateriell äganderätt
• Kommersialiseringsstrategier för teknikentreprenörer
• Affärsmodeller och affärsmodellsinnovation
• Vad som bestämmer hur stor del av vinsten som går till innovatören
• Finansiering av innovation och nya innovativa företag
• Teknik och affärsdynamik
• Digitalisering och multiplattformsföretag

Lärandemål

Kunskap och förståelse
 • Förstå olika former och drivkrafter för innovation
 • Förstå de olika utmaningarna ett innovativt företag möter
 • Förstå de olika sätt som företag kan reagera på innovativa konkurrenter
 • Förstå grunderna för olika kommersialiseringsstrategier
 • Förstå förhållandet mellan teknik, konkurrens och affärsstrategi

Färdighet och förmåga
 • Kunna förklara och tillämpa grundläggande teorier inom innovationsekonomi
 • Kunna syntetisera olika litteraturer och fall inom innovation för att bedöma potentialen och genomförbarheten hos innovationsstrategierna samt företagens strategiska svar på innovationer som introducerats av konkurrenter
 • Kunna självständigt tillämpa sin kunskap för att skriva och kommunicera kritisk analys relaterad till innovation eller affärsutveckling på ett tydligt och sammanhängande sätt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Ha förmåga att självständigt bedöma information och utveckla förmågan att kritiskt bedöma argument och slutsatser som ligger till grund för affärs- och innovationsstrategin

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Peter G.M Swann, The Economics of Innovation ? an introduction (latest edition), Edward Elgar Publishers
 • David S Evans and Richard Schmalensee, Matchmakers ? the new economics of multisided platforms (latest edition), Harvard Business Review, Press
 • 2-3 fall tillhandahållna av Harvard Business Publishing (tilldelade fall är obligatoriska och studenten behöver betala en avgift för att få tillgång till dem)
 • Vetenskapliga artiklar tillhandahållna av föreläsaren

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Peter G.M Swann, The Economics of Innovation ? an introduction (latest edition), Edward Elgar Publishers
 • David S Evans and Richard Schmalensee, Matchmakers ? the new economics of multisided platforms (latest edition), Harvard Business Review, Press
 • 2-3 fall tillhandahållna av Harvard Business Publishing (tilldelade fall är obligatoriska och studenten behöver betala en avgift för att få tillgång till dem)
 • Vetenskapliga artiklar tillhandahållna av föreläsaren

Lärande och undervisning

Kursen är campusbaserad. Undervisningen kommer att ske i form av föreläsningar, seminarier om fall och seminarier som ägnas åt diskussioner av relevant litteratur.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Emil Numminen
Kursansvarig
 1. Emil Numminen

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1810 Rapport 1 2 G-U
1820 Rapport 2 1.5 G-U
1830 Salstentamen 4 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.