IY2606 Finansiell modellering

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2018

Startar ej

Denna kurs fördjupar analysen om hur ekonomisk risk kan hanteras med hjälp av finansiella derivat och reala optioner samt med hjälp av portföljvalsteori. Kursen vidareutvecklar förståelsen för hur kapitalmarknader fungerar och relationen mellan kapitalmarknader och företag i ekonomiskt värdeskapande.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Period: 2018 vecka 36 till 2018 vecka 44
  • Nivå: A1F
  • Anmälan: Startar ej
  • Språk: Undervisningen ges på svenska.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Industriell ekonomi och management
  • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarad kurs Finansiell ekonomi, 6 hp.

Innehåll

Lärandemål

Generella förmågor

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lärande och undervisning

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.