IY2607 Empirisk finansiell analys

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2018

Startar ej

Kursens syfte är att studenterna skall lära sig hur man genomför finansiella studier empiriskt. Kursen behandlar hur man går ifrån teoretiska problem till hur dessa kan undersökas empiriskt. Stort fokus i kursen ligger på finansiell ekonometri och tidsserieanalys samt på syntes ifrån empirisk analys. Kursen behandlar även vad som händer när vi släpper antagandet om full rationalitet hos individen och därmed marknaden och metoder för att undersöka detta.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2018 vecka 36 till 2018 vecka 44
 • Nivå: A1F
 • Anmälan: Startar ej
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Industriell ekonomi och management
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarad kurs Finansiell ekonomi, 6 hp.

Innehåll

· Empirisk analys av marknadseffektivitet
· Skattning av riskmodeller
· Tillämpning av tillgångsprissättning
· Emperisk portföljvalsanalys

Lärandemål

Kunskap och förståelse
· Kunna empiriskt estimera och tolka centrala parametrar i linjära och icke-linjära riskmodeller
· Kunna omsätta teoretiska modeller till empiriska analyser
Färdighet och förmåga
· Kunna syntetisera empiriska resultat relativt teoretiska argument
· Kunna akademiskt argumentera i tal och skrift

Värderingsförmåga och förhållningssätt
· Visa förståelse för hur empirisk forskning bedrivs inom finansiell ekonomi utifrån god akademisk standard

Kurslitteratur och övriga läromedel

Luenberger, D. G. (senaste upplagan) ?Investment Science?, Oxford University Press
Tsay, R.S. (senaste upplagan) ?An introduction to analysis of financial data with R?,Wiley
Vetenskapliga artiklar om maximalt 500 sidor kan tillkomma

Kurslitteratur och övriga läromedel

Luenberger, D. G. (senaste upplagan) ?Investment Science?, Oxford University Press
Tsay, R.S. (senaste upplagan) ?An introduction to analysis of financial data with R?,Wiley
Vetenskapliga artiklar om maximalt 500 sidor kan tillkomma

Lärande och undervisning

Läraktiviteter i kursen består av föreläsningar och handledning. I momentet opposition ingår också presentation av det egna arbetet som någon opponerar på.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Emil Numminen
Kursansvarig
 1. Emil Numminen

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1905 Inlämningsuppgift 5 A-F
1915 Opposition 2.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.