SV1411 Skrivande i högre utbildning

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2019

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Kursen syftar till att hjälpa studenter att träna sin förmåga att läsa och skriva i de genrer som används inom högre studier och forskning, stärka deras källkritiska förmåga samt stärka deras förmåga att använda sig av andras arbete för att formulera sina egna texter.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Anmälningskod: BTH-M5716
 • Period: 2019 vecka 14 till 2019 vecka 23
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Svenska/Nordiska Språk
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier.

Innehåll

Under kursen behandlas det akademiska skrivandet som textgenre. Undervisningen utgår från centrala drag i akademiska texter, samtidigt som ämnesrelaterade särdrag uppmärksammas. Stor vikt läggs vid praktiska övningar där studenterna utvecklar sina läs- och skrivkunskaper. De läser, skriver, bedömer och diskuterar texter när det gäller bl a funktion, genre- och mottagaranpassning, disposition, textbindning, stilnivå, språkriktighet och skrivregler.
De tränar på att använda och refererar till akademiska arbeten och texter på ett korrekt, målmedvetet och effektivt sätt. De lär sig göra informerad litteratur- och informationssökningar via databaser och digitala källor samt kunna värdera olika typer av texter/information, och ge och ta emot konstruktiv kritik. Kursen kan med fördel läsas parallellt med andra studier, och vara till nytta inför examensarbete.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
 • kunna redogöra för utmärkande drag i akademiska texter, med avseende på funktion, disposition, språk och stil, referenser m.m., och därvid uppvisa en medvetenhet om ämnesrelaterade särdrag;

Färdighet och förmåga
 • visa god förmåga att granska och bedöma vetenskapliga texter;
 • kunna analysera akademiska texter från olika discipliner, med avseende på sådant som språk och stil, disposition, ändamålsenlighet;
 • kunna författa akademiska texter med relevans för det egna ämnesområdet;
 • kunna söka och kritiskt värdera vetenskapliga publikationer och annat material relevant för ett ämnesområde;
 • kunna tillämpa ett processinriktat arbetssätt för att utveckla sitt eget och andras textförfattande;
 • kunna tillämpa god och korrekt citat- och referensteknik i vetenskapligt skrivande;

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna reflektera över olika typer av akademisk text samt över ansvarsfrågor i samband med skriftlig kommunikation av och kring forskningsresultat.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ask, S. (2006) Hållbara texter: grunder i formellt skrivande. Liber: Stockholm.

Referenslitteratur
Augustsson, G. (2007) Akademisk skribent: om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande.
Studentlitteratur: Lund.
Hoel, T.L.A. (2010) Skriva på universitet och högskolor: en bok för lärare och studenter. 1.
Uppl.: Studentlitteratur: Lund.
(2008) Svenska skrivregler. 3., [utök.] utg.: Liber: Stockholm.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ask, S. (2006) Hållbara texter: grunder i formellt skrivande. Liber: Stockholm.

Referenslitteratur
Augustsson, G. (2007) Akademisk skribent: om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande.
Studentlitteratur: Lund.
Hoel, T.L.A. (2010) Skriva på universitet och högskolor: en bok för lärare och studenter. 1.
Uppl.: Studentlitteratur: Lund.
(2008) Svenska skrivregler. 3., [utök.] utg.: Liber: Stockholm.

Lärande och undervisning

Delmoment i kursen förbereds med inledande föreläsningar och genomgångar, och följs upp med diskussionsseminarier och tillhörande workshoppar med praktiska övningar såsom textanalys och författande av egna akademiska texter. Återkoppling ges på skrivuppgifter i mindre studentgrupper, s.k. responsgrupper.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Peter Giger
Kursansvarig
 1. Ann-Katrin Strand

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1905 Inlämningsuppgift 1 1.5 G-U
1915 Inlämningsuppgift 2 1.5 G-U
1925 Uppsats 4.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.