IY1434 Introduktion till industriell ekonomi

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2019

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Kursens syfte är att de studerande ska få en introduktion till industriell ekonomi samt en översiktlig bild över hur dess delområden hänger samman.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Anmälningskod: BTH-M5730
 • Period: 2019 vecka 36 till 2019 vecka 44
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatorisk 0, Frivillig 0
 • Huvudområde: Industriell ekonomi och management
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b/3c och Samhällskunskap 1b/1a1 och 1a2.

Innehåll

I kursen behandlas grunderna i industriell ekonomi, innehållande bland annat följande områden: Företaget och dess omvärld, Värdeflödet mellan leverantör – företag – kund, Produktutveckling och produktionsstyrning, Ledning och organisering, Redovisning och kalkylering samt Finansiering och investering.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• ha kännedom om flödet mellan leverantör, företag och kund
• förstå grundläggande processer i produktionen
• förstå och kunna använda grundläggande ekonomiska projekt
• kunna tillämpa projekt som arbetsform

Färdighet och förmåga

• kunna skriva akademiska rapporter
• kunna kritiskt granska en text
• kunna arbeta i grupp

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna se det sammanhang företaget verkar i
• visa förmåga att ge och ta konstruktiv kritik

Kurslitteratur och övriga läromedel

Engwall, M. m fl. Modern industriell ekonomi. Studentlitteratur, senaste upplagan. ISBN 9789144116914. Kompendium som tillhandahålls av institutionen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Engwall, M. m fl. Modern industriell ekonomi. Studentlitteratur, senaste upplagan. ISBN 9789144116914. Kompendium som tillhandahålls av institutionen.

Lärande och undervisning

Kursen ges online. Läraktiviteterna varierar men föreläsningar, seminarier och diskussioner kan förekomma, såväl som andra aktiviteter som främjar studenternas lärande. Schemalagda aktiviteter kan förekomma. Gruppuppgifter förekommer, både som examinationsuppgifter och som andra läraktiviteter

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.