IY1435 Introduktion till mikroekonomi för ingenjörer

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2019

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Kursen syftar till att studenten ska få möjlighet att tillägna sig förståelse för hur individer, beslutsfattare och företag kan använda mikroekonomisk teori och metoder för att analysera och lösa verklighetens marknadsfrågor. Vidare analyseras hur dessa förändras beroende på hur antaganden och parametrar förändras.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Anmälningskod: BTH-M5731
 • Period: 2019 vecka 36 till 2019 vecka 44
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatorisk 0, Frivillig 0
 • Huvudområde: Industriell ekonomi och management
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b/3c och Samhällskunskap 1b/1a1 och 1a2.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till grundläggande mikroekonomisk teori och tillämpning. Först studerar kursen samspelet mellan utbud och efterfrågan på marknaden och hur marknadsmekanismen fungerar för att allokera knappa resurser. Vidare beskriver kursen fullständig och ofullständig konkurrens och hur jämviktpriser och kvantiteter bestäms på marknaden. Kursen tillämpar teori för att redogöra hur staten använder olika ekonomisk-politiska åtgärder för att främja ekonomisk effektivitet.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• Förstå grundläggande mikroekonomiska begrepp
• Använda mikroekonomisk teori för att förklara hur konsumenter tilldelar sina budgetar
• Förstå och förklara hur priser och kvantiteter bestäms i marknader som kännetecknas av perfekt och imperfekt konkurrens
• Kunna analysera effekten av marknadsmisslyckande på ekonomisk välfärd
• Diskutera effektivitet och statens roll i att fördela resurser

Färdighet och förmåga
• Tillämpa mikroekonomisk teori och förklara konsumenters beslutsfattande
• Förstå och förklara hur marknadsstruktur bestämmer prisbildning och utbud
• Jämföra betydelsen av olika marknadsstrukturer för konsumenternas och producenternas välfärd
• Identifiera och förklara olika typer av marknadsmisslyckanden och statens roll i att främja effektivitet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Kunna självständigt värdera mikroekonomisk information samt ha förmågan att fördjupa sig ytterligare i ämnesområdet.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bergh, Andreas och Niklas Jakobsson (2014): Modern mikroekonomi ?Marknad, politik och välfärd, tredjeeller fjärdeupplagan, Studentlitteratur
Krugman, P. and Wells, R. Microeconomics. New York: Worth. Latest edition

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bergh, Andreas och Niklas Jakobsson (2014): Modern mikroekonomi ?Marknad, politik och välfärd, tredjeeller fjärdeupplagan, Studentlitteratur
Krugman, P. and Wells, R. Microeconomics. New York: Worth. Latest edition

Lärande och undervisning

Kursen ges online. Läraktiviteterna varierar men föreläsningar, seminarier och diskussioner kan förekomma, såväl som andra aktiviteter som främjar studenternas lärande. Schemalagda aktiviteter kan förekomma. Gruppuppgifter förekommer, både som examinationsuppgifter och som andra läraktiviteter.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Emil Numminen
Kursansvarig
 1. Emil Numminen

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.