IY1436 Introduktion till makroekonomi för ingenjörer

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2019

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Kursen avser att ge kunskaper om centrala makroekonomiska begrepp. De studerande skall ges förmåga att tillämpa ekonomiska teorier på aktuella problem. Kursen skall också ge förmåga att kritiskt granska och analysera ekonomiska förhållanden och trender.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Anmälningskod: BTH-M5732
 • Period: 2019 vecka 45 till 2020 vecka 03
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatorisk 0, Frivillig 0
 • Huvudområde: Industriell ekonomi och management
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b/3c och Samhällskunskap 1b/1a1 och 1a2.

Innehåll

Kursen introducerar de grundläggande begreppen i modern makroekonomi. Kursen börjar med en introduktion till nationalekonomi som efterfrågan och utbud. Kursen beskriver hur makroekonomiska variabler som bruttonationalprodukt, arbetslöshet och inflation beräknas. Kursen diskuterar också långsiktiga begrepp, som ekonomisk tillväxt. I tillägg lär kursen ut penningsystemet, internationell handel och växelkurser.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• Förstå de centrala frågorna i makroekonomi
• Kunna tolka makroekonomisk statistik
• Förstå faktorerna som påverkar ekonomisk tillväxt
• Förstå sambanden mellan makroekonomiska variabler
• Förstå effekterna av penning- och finanspolitik på makroekonomiska variabler
Färdighet och förmåga
• Förstå systemet för nationalräkenskaper och hur bruttonationalprodukt beräknas
• Förstå riksbankens roll i ekonomisk politik
• Kunna analysera kort- och långsiktiga effekter av makroekonomisk politik
• Kunna analysera ekonomiska trender med hjälp av makroekonomisk teori
• Kunna använda relevant data om variabler som arbetslöshet, inflation och ekonomisk tillväxt för att diskutera makroekonomin
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Kunna självständigt värdera makroekonomisk information samt ha förmågan att fördjupa sig ytterligare i ämnesområdet

Kurslitteratur och övriga läromedel

Acemoglu, D., Laibson, D. and List, J. Macroeconomics, Global Edition. Harlow, United Kingdom: Pearson Education Limited, Latest edition
Blanchard, O., Makroekonomi. Svensk bearbetning av Calmfors, L., Flam, H., Hassler, J. och Krusell, P.,Liber, senaste upplagan

Kurslitteratur och övriga läromedel

Acemoglu, D., Laibson, D. and List, J. Macroeconomics, Global Edition. Harlow, United Kingdom: Pearson Education Limited, Latest edition
Blanchard, O., Makroekonomi. Svensk bearbetning av Calmfors, L., Flam, H., Hassler, J. och Krusell, P.,Liber, senaste upplagan

Lärande och undervisning

Kursen ges online. Läraktiviteterna varierar men föreläsningar, seminarier och diskussioner kan förekomma, såväl som andra aktiviteter som främjar studenternas lärande. Schemalagda aktiviteter kan förekomma. Gruppuppgifter förekommer, både som examinationsuppgifter och som andra läraktiviteter.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Emil Numminen
Kursansvarig
 1. Emil Numminen

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.