IY2604 Entreprenörskap och strategi

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2019

Tillfället är stängt för anmälan

Kursen går igenom de olika skolorna inom entreprenörskapslitteraturen och vilken roll entreprenörskap spelar för ekonomisk tillväxt. Utbudsdriven entreprenörskap kontra efterfrågedriven entreprenörskap. Entreprenörskap som ämne och process. Kursen behandlar även intraprenörskap och dess betydelse i att forma om stora företag.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 25%
 • Period: 2019 vecka 36 till 2019 vecka 44
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Industriell ekonomi och management
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarade kurser i Tillämpad mikroekonomi, 6 hp och Matematisk statistik, 6 hp, därutöver genomgångna kurser om 12 hp i industriell ekonomi och management.

Innehåll

Del 1
 • Entreprenörskapets övergripande funktion i ekonomin
 • Ursprung och funktion hos olika typer av entreprenörskap
 • Mäta entreprenörskap
 • Entreprenörskap och affärsdynamik i Sverige
 • Entreprenörskapets roll i kompetensstrukturen
 • Utbud och efterfrågan på entreprenörskap
 • Vinster till entreprenörer och entreprenörsersättning


Del 2
 • Entrepreprenörskap ur individperspektivet
 • Entreprenörsprocessen - möjligheterna, personerna som driver dem, de färdigheter och strategier som används för att organisera och utnyttja möjligheter, och omgivningens villkor
 • Upptäckt och utnyttjande av möjligheter, förvärv av resurser, entreprenörsstrategi och organisationsprocessen.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
 • Förvärvat en djupare kunskap om entreprenörskap baserat på nyckelteorier
 • Ha ett analytiskt förhållningssätt till den roll som entreprenörskap spelar i industriell dynamik och tillväxt
 • Ha en ökad kunskap om möjligheter och gränser för strategiskt beteende för att förbättra entreprenörskapet.

Färdighet och förmåga
 • Förklara och analysera entreprenörernas roll för ekonomisk utveckling
 • Förklara, jämföra och analysera strategier för entreprenörer inom innovation
 • Sammanställa, presentera och kritiskt analysera empirisk forskning inom entreprenörskap.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Öka studentens kritiska tänkande om relevanta strategier för att utveckla företag
 • Öka förmågan att utvärdera sociala och ekonomiska resultat av entreprenörskap.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Magnus Henrekson, Mikael Stenkula, (2016) Understanding Entrepreneurship, definition, function and policy, Studentlitteratur, Lund. (ISBN 9789144111964).
Scott Shane (2003) A General Theory of Entrepreneurship: the individual-opportunity Nexus, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham. (ISBN 1843763826).
Undervisningsmaterialet kommer att kompletteras med artiklar.

Övriga resurser:
Parker, S, (2009), The Economics of Entrepreneurship, Cambridge University Press, Cambridge. (ISBN9780521899604.)

Kurslitteratur och övriga läromedel

Magnus Henrekson, Mikael Stenkula, (2016) Understanding Entrepreneurship, definition, function and policy, Studentlitteratur, Lund. (ISBN 9789144111964).
Scott Shane (2003) A General Theory of Entrepreneurship: the individual-opportunity Nexus, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham. (ISBN 1843763826).
Undervisningsmaterialet kommer att kompletteras med artiklar.

Övriga resurser:
Parker, S, (2009), The Economics of Entrepreneurship, Cambridge University Press, Cambridge. (ISBN9780521899604.)

Lärande och undervisning

Kursen består av föreläsningar och grupparbeten. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Philippe Rouchy
Kursansvarig
 1. Philippe Rouchy
I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1810 Inlämningsuppgift 2.5 G-U
1820 Hemtentamen 5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.