IY2603 Industriell organisation

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2019

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

I denna kurs fördjupas analysen av sambanden mellan konkurrens, marknadsformer och företagsstrategi. Studenten introduceras till nya analytiska verktyg, t.ex. spelteori, som används för att analysera strategi och strategisk interaktion mellan företag under olika konkurrensvillkor. Ett särskilt fokus är på hur produktionsteknologier ger utrymme för produktdifferentiering, och dess konsekvenser för strategi hos företag.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Anmälningskod: BTH-M5734
 • Period: 2019 vecka 36 till 2019 vecka 44
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Industriell ekonomi och management
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarade kurser i Tillämpad mikroekonomi, 6 hp och Matematisk statistik, 6 hp, därutöver genomgångna kurser om 12 hp i industriell ekonomi och management.

Innehåll

 • Företag, organisationer och kontrakt
 • Teori om företaget och transaktionskostnadsekonomi
 • Marknadsstrukturer och konkurrens
 • Produktdifferentiering
 • Affärspraxis: strategier och beteende
 • Asymmetrisk information
 • Regeringens politik och deras effekter

Lärandemål

Kunskap och förståelse
 • beskriva olika marknadsstrukturer och förklara effekterna på prissättning och vinst.
 • förstå grundläggande konkurrenspolitik

Färdighet och förmåga
 • kunna använda modeller för att analysera frågor relaterade till marknadsstruktur, företagens beteende och prestanda.
 • kunna använda vanliga empiriska tekniker som ingår i kursen för att mäta konkurrens

Kurslitteratur och övriga läromedel

Carlton, Dennis & Perloff, Jeffrey. (2005) Modern Industrial Organization, 4th ed. International Edition, Pearson. (ISBN 0-321-22341-1)
Detta är huvudlitteraturen som kommer att kompletteras med artiklar och föreläsningsanteckningar

Kurslitteratur och övriga läromedel

Carlton, Dennis & Perloff, Jeffrey. (2005) Modern Industrial Organization, 4th ed. International Edition, Pearson. (ISBN 0-321-22341-1)
Detta är huvudlitteraturen som kommer att kompletteras med artiklar och föreläsningsanteckningar

Lärande och undervisning

Föreläsningar och grupparbete. Grupparbetet ska ske i en grupp av två till tre studenter med resultatet i form av skriftlig rapport.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Emil Numminen
Kursansvarig
 1. Emil Numminen

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1810 Rapport 3 G-U
1820 Salstentamen 4.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.