IY2597 Entreprenörskap och det innovativa företaget

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2019

Tillfället är stängt för anmälan

De studerande skall:
•tillägna sig en förståelse av entreprenörskaps- och innovationsteori,
•god förståelse av innovations- och entreprenörskapsmönster i olika kontexter,
•tillägna sig kunskap om relevanta informationsresurser och spridning

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2019 vecka 36 till 2019 vecka 44
 • Nivå: AXX
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Industriell ekonomi och management
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs 60 hp i industriell ekonomi, företagsekonomi/management, nationalekonomi, ingenjörsvetenskap eller motsvarande.

Innehåll

Grundläggande begrepp och modeller inom
entreprenörskap:
•Entreprenörskapsprocessen
•Entreprenöriella affärsmöjligheter
•Entreprenöriell kreativitet
•Entreprenöriell aktivitet i olika kontexter
Grundläggande begrepp och modeller inom
innovation:
•Innovationsbegreppet
•Innovationer i företag och nätverk
•Innovationsprocesser
•Innovationsförmåga
•Innovationskontexter

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
•Ha kunskap om och förståelse för entreprenörskaps- och innovationsteori
•Ha förståelse för sambandet mellan ekonomisk tillväxt och entreprenörskap och innovation för länder, sektorer och företag
•Ha förståelse för hur och varför entreprenörs- och innovationsprocessen kan se olika ut
•Ha förståelse för hur entreprenöriella affärsmöjligheter upptäcks och utvecklas
•Ha kännedom om affärsplaner och dess delar

Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
•Ha förmåga att delta i samt påverka en kreativ process inom entreprenörskaps- och innovationsområdena
•Ha förmåga att utnyttja relevanta informationsresurser inom entreprenörskaps- och innovationsområdet

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Ahmed & Shepherd. Innovation Management: Context, strategies, systems and processes. Latest edition.
Övriga lärresurser
Vetenskapliga artiklar.
Entrepreneurship and the innovative firm

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Ahmed & Shepherd. Innovation Management: Context, strategies, systems and processes. Latest edition.
Övriga lärresurser
Vetenskapliga artiklar.
Entrepreneurship and the innovative firm

Lärande och undervisning

Kursen består av föreläsningar, gruppdiskussioner, individuellt arbete, studentpresentationer samt seminarier. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Philippe Rouchy
Kursansvarig
 1. Philippe Rouchy
I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1710 Inlämningsuppgift 1 1 G-U
1720 Inlämningsuppgift 2 1.5 G-U
1730 Inlämningsuppgift 3 1.5 G-U
1740 Inlämningsuppgift 4 3.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.