IY1428 Ledarskap och organisation i kunskapsintensiva miljöer

Fristående kurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2019

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Kursen syftar till att studenten ska utveckla bred kunskap om och förståelse av teoretiska grunder för olika typer av ledarskap/grupper i kunskapsintensiva miljöer på ett sätt som möjliggör systematisk analys av eget ledarskap. Studenten skall speciellt utveckla förståelse och förmåga att balansera en ledarskaps och entreprenöriell roll i relation till en operativ roll där teknik är ett centralt element för organisationen. Efter avslutad kurs, är studenten väl rustad för att analysera och förstå ledarskap i olika typer av situationer.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 33%
 • Anmälningskod: BTH-M5736
 • Period: 2019 vecka 45 till 2020 vecka 03
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Industriell ekonomi och management
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarad kurs Teknisk introduktionskurs med ingenjörsmetodik, 8 hp eller Grunder i spelutveckling, 8 hp.

Innehåll

Inom ramen för kursen kommer tre övergripande och inbördes relaterade områden inom organisationsteori och ledarskap behandlas:
 • Urval av teorier som beskriver individers och gruppers organisatoriska beteende.
 • Urval av ledarskapsteorier avseende beteende och stilar.
 • Interna/externa organisatoriska ramvilkor för organiserat arbete och ledarskap i kunskapsintensiva miljöer.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
 • beskriva ett urval av teorier inom organisation och ledarskap.
 • förklara hur teorier inom organisationsteori och ledarskap påverkar specifika situationer.
 • tillämpa teorier, modeller och begrepp inom organisationer i kunskapsintensiva miljöer.
 • identifiera möjliga organisatoriska och ledarskapsrelaterade orsaker till utfall av individers, arbetslags och företags prestationer.

Färdighet och förmåga
 • analysera eget och andras ledarskap
 • praktisera ledarskap genom att ta ansvar för den egna individens och gruppens utveckling och lärande.
 • redogöra för ingenjörsmässiga organisatoriska och ledarskapsmässiga aspekter.
 • demonstrera akademiskt skrivande.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Buchanan, D. A., & Huczynski, A. A. (senaste upplagan). Organizational behaviour. Pearson education.

Artikelkompendium enligt anvisningar från ansvarig lärare i samband med kursstart.

Referenslitteratur:
Simon, H. (1978). Administrative behavior, senaste upplagan. New York: Free Press

Kurslitteratur och övriga läromedel

Buchanan, D. A., & Huczynski, A. A. (senaste upplagan). Organizational behaviour. Pearson education.

Artikelkompendium enligt anvisningar från ansvarig lärare i samband med kursstart.

Referenslitteratur:
Simon, H. (1978). Administrative behavior, senaste upplagan. New York: Free Press

Lärande och undervisning

Inom ramen för kursen erbjuds föreläsningar, praktiska övningar samt tematiserade gästföreläsningar, men också en tematiserad seminarieserie baserad på urval av vetenskapliga artiklar.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Martin Svensson
Kursansvarig
 1. Martin Svensson

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 160 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1810 Seminarium 2 G-U
1820 Hemtentamen 4 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.