IY2601 Forskningsmetod och design

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2019

Tillfället är stängt för anmälan

Syftet med kursen är att ge studenter grundläggande kunskaper om vetenskapsteorier och forskningsmetodik för både kvalitativa och kvantitativa studier inom industriell ekonomi. I detta ingår att formulera forskningsproblem, behandla urval och utformning av forskningsansats och design såväl som kritiskt kunna utvärdera olika forskningsdesigner. Studenten ska, efter genomgången kurs, ha förvärvat kunskap om hur man genomför och rapporterar ett forskningsprojekt.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2019 vecka 45 till 2020 vecka 03
 • Nivå: AXX
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Industriell ekonomi och management
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs 60 hp i industriell ekonomi, företagsekonomi/management, nationalekonomi, ingenjörsvetenskap eller motsvarande.

Innehåll

Det huvudsakliga som kursen behandlar är formulering av forskningsproblem och forskningsfrågor, förankring i tidigare forskning, tillämpning och motivering av olika metodstrategier samt vetenskaplig slutledning och syntes med en tonvikt på kvantitativa men även kvalitativa forskningsansatser.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten:
•ha övergripande kunskaper om forskningsdesign inom paradigmen naturalism, positivism och pragmatism samt deras filosofiska och vetenskapsteoretiska utgångspunkter applicerbara inom Industriell ekonomi
•ha teoretiska och praktiska kunskaper om att planera, genomföra, analysera och presentera kvalitativt och kvantitativt vetenskaplig forskning inom området för industriell ekonomi
•ha insikt och förståelse för forskningsmetodik och etik
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
•kunna analysera och diskutera relationen filosofi, vetenskapsteori och vetenskapsparadigm
•kunna analysera och diskutera grunderna I forskningsdesign inom de naturalistiska och positivistiska vetenskapsparadigmen samt diskutera styrkor och svagheterna i dessa
•kunna granska olika forskningsdesigner och metoder, analysera styrkor och svagheter, samt problematisera över dess tillämpningar.
•kunna identifiera och definiera problem relaterade till datainsamling och förberedelser för hypotesprövning
•kunna analysera insamlade data eller registrerade data med hjälp av relevanta statisktiska metoder
•kunna genomföra dataanalys och hypotesprövning med statistiska paket
•kunna presentera forskningsmetodik på ett vetenskapligt adekvat sätt
•kunna grunderna för analys av kvalitativ data
•skriva vetenskapliga rapporter baserat på kursens innehåll
•använda statistikprogram för analyser relevanta för kursen
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
•kunna kritiskt analysera forskningsdesigner inom de olika paradigmen och värdera hur de kan appliceras och tillämpas för studier inom industriell ekonomi
•kunna beskriva och förklara begränsningar om hypotestester och dataanalys

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Ghuari, Peter, Gronhaug, Kjell (senaste upplagan). Research methods in business studies. Prentice Hall
Stenbock Hult, B., (senaste upplagan). Kritiskt förhållningssätt -en vetenskaplig, etisk attityd och ett högskolepedagogiskt mål. Lund: Studentlitteratur.
Referenslitteratur
Hair, Jr, Joseph F., William C., Babbin, Barry J.,Andersson, Ralph E. (senaste upplagan). PearsonInternational Edition.
Övriga lärresurser
Vetenskapliga artiklar om maximalt 300 sidor.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Ghuari, Peter, Gronhaug, Kjell (senaste upplagan). Research methods in business studies. Prentice Hall
Stenbock Hult, B., (senaste upplagan). Kritiskt förhållningssätt -en vetenskaplig, etisk attityd och ett högskolepedagogiskt mål. Lund: Studentlitteratur.
Referenslitteratur
Hair, Jr, Joseph F., William C., Babbin, Barry J.,Andersson, Ralph E. (senaste upplagan). PearsonInternational Edition.
Övriga lärresurser
Vetenskapliga artiklar om maximalt 300 sidor.

Lärande och undervisning

Undervisning sker genom salsföreläsningar och seminarier. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Martin Svensson
Kursansvarig
 1. Martin Svensson
I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1710 Inlämningsuppgift 1 2 G-U
1720 Inlämningsuppgift 2 2 G-U
1730 Inlämningsuppgift 3 3.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.