Alla kurser under VT20 kommer utföras på distans

PE2520 Högskolepedagogik - projektkurs

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, vårterminen 2020

Tillfället är stängt för anmälan

Syftet med kursen är att kursdeltagare ska fortsätta att utveckla kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som grund för att arbeta professionellt som lärare inom högskolan. I denna fortsättningskurs sker kunskapsbildningen dels i form av självständigt genomfört och rapporterat empiriskt projekt, dels i form av fördjupningsseminarier kring lärande i högre utbildning. Att kontinuerligt utvecklas som lärare inom högre utbildning innebär att kunna inta ett vetenskapligt förhållningsssätt till lärande och undervisning - såväl dess innehåll som form. Detta uppnås bl.a. genom att delta i den akademiska gemenskap som kursen utgör där lärande och undervisning problematiseras, beforskars, analyseras och diskuteras i en gemensam och ömsesidig utvecklingsspiral av kontinuerlig reflektion och handling. I kursen betonas vikten av evidensbaserad högskolepedagogisk utveckling - Scholarship of Teaching and Learning - att beforska och sprida kunskap kring lärande och undervisning i högre utbildning såväl lokalt, nationellt som internationellt. En förhoppning är att projekten presenteras vid eller publiceras i något högskolepedagogiskt relevant forum.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 25%
 • Studietid: 2020 vecka 04 till 2020 vecka 23
 • Nivå: AXX
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges normalt på engelska men undervisning på svenska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs akademisk examen om minst 180 hp samt genomgången kurs i högskolepedagogisk grundkurs 7,5 hp.

Innehåll

Förmågan att planera, genomföra och avrapportera en empirisk undersökning kring lärande och undervisning i högre utbildning utvecklas under kursen i syfte att vidareutveckla förmågan att undervisa, examinera samt utvärdera forskningsanknuten högskoleutbildning inom det egna kunskapsområdet samt förmågan att stödja individers och gruppers lärande, dels inom det egna ämnesområdet och dels när det gäller studenters generella och professionella förmågor. Genom att diskutera varandras projektidéer och kritiskt granska varandras arbeten kring lärande och undervisning i högre utbildning samt diskutera, analysera och tillvarata tidigare forskning inom utbildningsvetenskap och ämnesdidaktik, utvecklar kursdeltagarna förståelse för grunderna på vilka högskolepedagogiska ftrågeställnignar kan anses vara intressanta och relevanta inom olika kontexter. Evidensbaserad kvalitetsutveckling ses i detta perspektiv som en integrerad del av högskolelärares professionella utveckling och meritering.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
 • kunna ta sin pedagogiska utgångspunkt i studenters lärande utifrån utbildningsvetenskaplig och/eller ämnesdidaktisk teori och forskning med relevans för undervisning i högskolan;
 • kunna problematisera och kritiskt granska den egna lärarrollen, ämnestraditionen och institutionskulturen utifrån ett undervisningsperspektiv;

Färdighet och förmåga
 • kunna applicera valt perspektiv på lärande och självständigt problematisera pedagogiska handlingar i förhållande till regelverk och samhällets mål med den högre utbildningen;
 • kunna analysera och kommunicera relevanta forskningsresultat som grund för utveckling av kunskap kring lärande och undervisning inom den egna utbildningen, undervisningen och professionen;
 • kunna genomföra självständigt arbete som behandlar lärande, undervisning och utbildning inom det egna kunskapsområdet relaterat till teori och forskning inom utbidlningsvetenskap och ämnesdidaktik samt kunna diskutera och kritisera andras självständiga arbete i en opposition;


Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • ge uttryck för ett reflekterande och lärt förhållningssätt till det egna akademiska lärarskapet, relationen till studenterna samt till den högre utbildningens värdegrund såsom demokrati, internationalisering, jämställdhet, likabehandling och hållbarhet.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Cleaver, E., Lintern, M. and McLinden, M. (2014) Teaching and Learning in Higher Education:
Disciplinary Approaches to Educational Enquiry. London: Sage Publications.
Cousin, G. (2009) Researching Learning in Higher Education: An Introduction to Contemporary
Methods and Approaches. London: Routledge.

Urval av utbildningsvetenskapliga och ämnesdidaktiska artiklar.
Referenslitteratur
All kurslitteratur som deltagarna tidigare har studerat i sina introduktionskurser i högskolepedagogik fungerar som referenslitteratur i kursen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Cleaver, E., Lintern, M. and McLinden, M. (2014) Teaching and Learning in Higher Education:
Disciplinary Approaches to Educational Enquiry. London: Sage Publications.
Cousin, G. (2009) Researching Learning in Higher Education: An Introduction to Contemporary
Methods and Approaches. London: Routledge.

Urval av utbildningsvetenskapliga och ämnesdidaktiska artiklar.
Referenslitteratur
All kurslitteratur som deltagarna tidigare har studerat i sina introduktionskurser i högskolepedagogik fungerar som referenslitteratur i kursen.

Lärande och undervisning

Kursen bedrivs som en projektkurs omfattande två parallella spår. Det första spåret omfattar tre faser. Kursdeltagarna och handledare träffas under planeringsfasen för att tillsammans utveckla högskolepedagogiskt relevanta frågeställningar och diskutera metodologi i relation till varje kursdeltagares individuella intresse och ämnesområde. Under undersökningsfasen träffas kursdeltagarna och handledare i mindre grupper för att diskutera, ge återkoppling och driva arbetet framåt. Under skrivfasen får kursdeltagarna återkoppling individuellt eller i grupp, från handledare och kurskollegor baserat på inlämnade texter. En bärande tanke i kursens genomförande är att kursdeltagarna både använder sig av och utmanar sitt vetenskapliga förhållningssätt och sina metodkunskaper för att här angripa högskolepedagogiskt relevanta problemställningar med lärande i fokus. Det andra spåret är tänkt att utveckla deltagarnas kunskaper inom det högskolepedagogiska fältet där deltagarna själva väljer fördjupningsområden för diskussionsseminarier. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Eva Pettersson
Kursansvarig
 1. Åse Nygren
I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1905 Projektplan 1 G-U
1915 Rapport 5.5 G-U
1925 Opposition 1 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.