IY1434 Introduktion till industriell ekonomi

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2020

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Kursens syfte är att de studerande ska få en introduktion till industriell ekonomi samt en översiktlig bild över hur dess delområden hänger samman.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Anmälningskod: BTH-M5800
 • Studietid: 2020 vecka 36 till 2020 vecka 44
 • Nivå: G1N
 • Anmälan : Anmäl dig via antagning.se
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Industriell ekonomi och management
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b/3c och Samhällskunskap 1b/1a1 och 1a2.

Innehåll

I kursen behandlas grunderna i industriell ekonomi, innehållande bland annat följande områden: Företaget och dess omvärld, Värdeflödet mellan leverantör – företag – kund, Produktutveckling och produktionsstyrning, Ledning och organisering, Redovisning och kalkylering samt Finansiering och investering.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• ha kännedom om flödet mellan leverantör, företag och kund
• förstå grundläggande processer i produktionen
• förstå och kunna använda grundläggande ekonomiska begrepp
• kunna tillämpa projekt som arbetsform

Färdighet och förmåga

• kunna skriva akademiska rapporter
• kunna kritiskt granska en text
• kunna arbeta i grupp

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna se det sammanhang företaget verkar i
• visa förmåga att ge och ta konstruktiv kritik

Kurslitteratur och övriga läromedel

Engwall, M. m fl. Modern industriell ekonomi. Studentlitteratur, senaste upplagan. ISBN 9789144116914. Kompendium som tillhandahålls av institutionen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Engwall, M. m fl. Modern industriell ekonomi. Studentlitteratur, senaste upplagan. ISBN 9789144116914. Kompendium som tillhandahålls av institutionen.

Lärande och undervisning

Kursen ges online. Läraktiviteterna varierar men föreläsningar, seminarier och diskussioner kan förekomma, såväl som andra aktiviteter som främjar studenternas lärande. Schemalagda aktiviteter kan förekomma. Gruppuppgifter förekommer, både som examinationsuppgifter och som andra läraktiviteter

Lärare

Kursansvarig
 1. Eva Lövstål

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.