IY1429 Investeringsanalys

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2020

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Kursens syfte är att den studerande skall utveckla teorier och modeller för att värdera reala och finansiella investeringar under olika kontexter. Vidare syftar kursen till att ge den studerande kunskap kring vilken roll finansiella marknader spelar samt hur relationen mellan företaget och den finansiella marknaden ter sig.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Anmälningskod: BTH-M5802
 • Studietid: 2020 vecka 45 till 2021 vecka 02
 • Nivå: G1F
 • Anmälan : Anmäl dig via antagning.se
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Industriell ekonomi och management
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser om 15 hp inom något eller några av områdena industriell ekonomi och management, företagsekonomi eller nationalekonomi.

Innehåll

Investeringsanalys
Tillgångsprissättning
Kapitalstruktur

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Visa förståelse för relationen mellan ett företags investeringsbeslut och kapitalmarknaders funktion
Visa förståelse för för- och nackdelar med olika investeringsmodeller och dess koppling till företagets målfunktion
Visa förståelse för teorier och modeller om företagets finansieringsstrategier relativt kapitalmarknaders funktion
Färdighet och förmåga

Kunna bestämma värdet på reala och finansiell investeringar

Kurslitteratur och övriga läromedel

Berk, J. & DeMarzo, P., Corporate finance (global edition)
inkl. my finace lab toolkit, senaste upplagan, Pearson education.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Berk, J. & DeMarzo, P., Corporate finance (global edition)
inkl. my finace lab toolkit, senaste upplagan, Pearson education.

Lärande och undervisning

Undervisning sker genom onlineföreläsningar och lärandeaktiviteter såsom läsande av kurslitteratur
och arbete med inlämningsuppgifter.

Lärare

Examinator
 1. Mikael Keskitalo
Kursansvarig
 1. Mikael Keskitalo

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1810 Inlämningsuppgift 1 1 G-U
1820 Inlämningsuppgift 2 1 G-U
1830 Inlämningsuppgift 3 1 G-U
1840 Hemtentamen 4.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.