IY2608 Tillämpad konkurrens- och marknadsanalys

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2020

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

I kursen kommer studenterna att arbeta med empiriska modeller för att undersöka värdet av data utifrån olika frågeställningar. Studenterna kommer att genomföra olika empiriska analyser utifrån tidigare genomgången teori för att besvara typiska strategiska frågeställningar ett företag möter. I kursen ingår konkurrens- och marknadsanalyser.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Anmälningskod: BTH-M5807
 • Studietid: 2020 vecka 45 till 2021 vecka 02
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Språk: Undervisningen ges normalt på engelska men undervisning på svenska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Industriell ekonomi och management
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarade kurser i Tillämpad mikroekonomi, 6 hp och Matematisk statistik, 6 hp, därutöver genomgångna kurser om 12 hp i industriell ekonomi och management.

Innehåll

Kursen börjar med en kort genomgång av mikroekonomiska begrepp som är relevanta i ett empiriskt sammanhang inom kontexten industriell organisaton. Efter att ge denna korta översikt kommer kursen att delas in i två delar. I den första delen kommer kursen att introducera grundläggande ekonometriska tekniker som är relevanta för empiriska konkurrens- och marknadsanalyser. I den andra delen kommer studenterna att lära sig hur man använder dessa ekonometriska verktyg för att analysera företagens beteende gentemot andra företag samt gentemot konsumenter. Genom att använda spelteoretiska verktyg kommer studenterna analysera strategiska interaktioner mellan företag. Denna delen omfattar ämnen som pris och icke-priskonkurrens; uppskattning av efterfrågan och kostnadsfunktioner; fusioner; bland andra. Denna del av kursen behandlar också empiriska studier av industriell dynamik, bland annat tillväxt samt företagens ingångs- och utgångsbeslut.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

• ha kunskap om marknads- och konkurrensanalys med teorier från industriell organisation
• förstå och skilja mellan olika modeller av strategisk interaktion
• förstå marknadsstrukturen och konkurrensen mellan företag
• ha kunskap och förståelse av statistiska tekniker
• kunna diskutera den industriell dynamikens inverkan.
Färdighet och förmåga

• kunna tillämpa ekonomisk teori för att skapa hypoteser om relationer mellan företag
• kunna tillämpa statistiska och ekonomiska metoder för att testa teorier om industriell organisation
• kunna analysera prisinställningsbeteendet hos företag med ekonometriska verktyg
• kunna tillämpa ekonomiska modeller för att analysera marknadsstruktur
• kunna förklara förhållandet mellan marknadsstruktur och branschdynamik samt beteendet mellan företag
• kunna kommunicera sina analyser på ett tydligt och sammanhängande sätt.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• ha förmåga att självständigt bedöma information och utveckla förmågan att bedriva vidare studier på området.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Pepall, Lynne, Dan Richards and George Norman. Industrial Organization, Contemporary Theory and Empirical Applications. (senaste upplagan), Blackwell Publishing: Malden, Oxford and Victoria McAffee
Vetenskapliga artiklar

Kurslitteratur och övriga läromedel

Pepall, Lynne, Dan Richards and George Norman. Industrial Organization, Contemporary Theory and Empirical Applications. (senaste upplagan), Blackwell Publishing: Malden, Oxford and Victoria McAffee
Vetenskapliga artiklar

Lärande och undervisning

Kursen är campusbaserad. Undervisningen kommer att ske i form av föreläsningar och handledning.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1810 Inlämningsuppgift 1 1 G-U
1820 Inlämningsuppgift 2 1 G-U
1830 Salstentamen 5.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.