IY1442 Produktstyrning

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2021

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Kursen syftar till att utveckla studentens kunskaper i produktstyrning, vilket bl a innefattar produktstrategier och produktplanering samt utveckling och marknadsföring av produkter. Syftet är också att utveckla studentens insikt i produktstyrningens och produktchefens roll för att åstadkomma lönsamma produkter under hela livscykeln samt långsiktigt lönsamma produktportföljer.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Anmälningskod: BTH-M5814
 • Studietid: 2021 vecka 03 till 2021 vecka 12
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Industriell ekonomi och management
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarade kurser om 30 hp inom teknik, varav minst 6 hp inom industriell ekonomi och management.

Innehåll

Lärandemål

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lärande och undervisning

Lärare

Examinator
 1. Emil Numminen
Kursansvarig
 1. Emil Numminen

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.