SL2552 Avancerat ledarskap för hållbarhet

Fristående kurs, 15 Högskolepoäng, Avancerad nivå, vårterminen 2021

Tillfället är stängt för anmälan

Syftet med kursen är att ge examinerade från magisterprogrammet i strategiskt ledarskap för hållbarhet (eller motsvarande) möjlighet att utveckla fördjupad kunskap om och förståelse för teorier och tillvägagångssätt för ledarskap i komplexitet, specifikt relaterade till transformativ förändring för hållbarhet, och möjlighet att utveckla avancerade färdigheter som krävs för att arbeta effektivt inom detta område.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 25%
 • Studietid: 2021 vecka 03 till 2022 vecka 02
 • Nivå: A1F
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Strategiskt ledarskap för hållbarhet
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: Magisterexamen i strategiskt ledarskap för hållbarhet.

Innehåll

Kursen fokuserar på ämnen relaterade till avancerat ledarskap för hållbarhet samt fortsatt professionell utveckling för hållbarhetsexperter. Ämnen väljs i samarbete med studenterna. Kursen innehåller också konkret övning av färdigheter för ledarskap för hållbarhet samt stöd studenterna emellan för denna professionella utveckling. Slutligen innehåller kursen ett projekt som stödjer studenterna i att föra sina avancerade kunskaper vidare till sina professioner.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• Kunna förklara, diskutera och reflektera över olika teorier, koncept och tillvägagångssätt relaterade till avancerat ledarskap för hållbarhet
Färdighet och förmåga
• Kunna skapa och genomföra hållbarhetsprojekt inom sitt lokala sammanhang
• Kunna ge och ta emot stöd för personlig utveckling för både sig själv och andra
• Kunna bedöma sina egna färdigheter och förmågor i förhållande till avancerat ledarskap för hållbarhet och skapa sin egen ledarskapsutvecklingsplan
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Kunna kritiskt reflektera över teorier, koncept och tillvägagångssätt inom avancerat ledarskap för hållbarhet och diskutera dessa med människor och grupper med olika förkunskaper samt varierande professionella och kulturella bakgrunder

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kompendium med artiklar och övrigt material.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kompendium med artiklar och övrigt material.

Lärande och undervisning

Kursen ges på distans. Undervisningen inkluderar föreläsningar, webbseminarier, workshops, och diskussionsforum både asynkront och i realtid. Undervisningen inkluderar också individuella uppgifter, grupparbeten och reflektion individuellt och i grupp. Föreläsningarna introducerar teorier, koncept, metoder, verktyg och tillvägagångssätt. Dessa fördjupas, tillämpas, integreras och reflekteras över genom de andra undervisningsmomenten. Lärare med olika vetenskapliga bakgrunder, yrkeserfarenheter och perspektiv medverkar i kursen. Studenternas olika utbildningsbakgrund, yrkeserfarenhet och kulturella bakgrund tillvaratas också i lärandeprocessen. Gruppdialoger syftar till korsbefruktning av individernas olika expertis och erfarenheter. Kursen löper över ett år vilket möjliggör avsevärd progression.

Lärare

Examinator
 1. Merlina Missimer
Kursansvarig
 1. Merlina Missimer

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiderna vara längre än normalt.
×