PA1437 Objektorienterad design och programmering med Python

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2019

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att lära studenterna objektorienterade angreppssätt och designprinciper för att utveckla objektorienterade program. Modelleringsspråket UML (Unified Modeling Language) används för att beskriva analys- och designmodeller. Programspråket Python används för implementering.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2019 vecka 04 till 2019 vecka 13
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Genomgången kurs Programmering och problemlösning i Python.

Innehåll

- Objektorienterade programmeringstekniker i Python.
- Objektorienterad analys och design med UML.
- Objektorienterade programmeringskonstruktioner.
- Webbaserade teknologier för att bygga webbtjänster med Python.
- Utvecklingsmiljö och verktyg för programvaruutveckling med Python samt publicera kod på en driftserver och visa resultat via webbsidor.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs skall studenten:
 • påvisa grundläggande kunskaper i problemlösning med objektorienterad programmering i Python genom att skriftligen beskriva och sammanfatta erfarenheter och observationer från övningar och projekt.
 • påvisa grundläggande kunskaper i att använda objektorienterade tekniker i webbmiljö genom att tillämpa dem i praktiska övningar och projekt.


Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs skall studenten:
 • självständigt, utifrån en specifikation, kunna utveckla en webbaserad objektorienterad lösning i Python samt dokumentera och via text kunna presentera denna lösning.
 • ha god praktisk förmåga att hantera de verktyg och utvecklingsmiljöer som används vid utveckling och felsökningar med Python i webbmiljö.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs skall studenten:
 • påvisa god förmåga att välja mellan objektorienterad programmering kontra procedurell programmering vid en given problemställning.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Titel: Python 3 Object-oriented Programming Utgiven, revision, antal sidor: 2015 augusti, andra utgåvan, 460 sidor Författare: Dusty Phillips Förlag: Packt Publishing Ltd. ISBN: 9781784398781

Kurslitteratur och övriga läromedel

Titel: Python 3 Object-oriented Programming Utgiven, revision, antal sidor: 2015 augusti, andra utgåvan, 460 sidor Författare: Dusty Phillips Förlag: Packt Publishing Ltd. ISBN: 9781784398781

Lärande och undervisning

Som stöd används BTH:s lärplattform där kursmaterial distribueras och information publiceras. Det förekommer kommunikation via e-post och handledning sker främst via forum och chatt. Kursen består av ett antal kursmoment som utförs individuellt. Kursmomenten är praktiskt inriktade och fokuserar på att öva färdigheter via övningar och problemlösning. Varje kursmoment innehåller en teoretisk del där studenten fördjupar sin kunskap genom att studera litteratur och söka information. Efter varje avslutat kursmoment lämnas resultatet in och studenten gör en skriftlig avrapportering. En lärare ger kort feedback på varje inlämning. Kursen avslutas med ett individuellt projekt. I projektet skall en applikation utvecklas och driftsättas enligt en specifikation. Studenten använder byggstenar från tidigare kursmoment och sammanfogar dem i en väl fungerande slutprodukt. I kursen förutsätts att studenten har, eller skaffar sig, förmågan att självständigt söka information för att lösa problem och svårigheter som dyker upp.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Andreas Arnesson
Kursansvarig
 1. Andreas Arnesson

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1705 Inlämningsuppgift 1 2.5 G-U
1715 Inlämningsuppgift 2 2.5 G-U
1725 Inlämningsuppgift 3 (1) 2.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.