ME1595 Idé- och konceptutveckling för entreprenörskap

Sommarkurs, 15 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2019

Startar ej

Syftet är att studenten ska undersöka en innovationsmiljö i skärningspunkten där teknik, gestaltning och praktik möts, och samtidigt öka interaktionen mellan student och industri. Studenten ges möjligheter att arbeta med en kombination av lösningsinriktad produktion med grundlig marknadsverifiering. I kursen ges möjligheter till samarbete och
samverkan med organisationer, företag och offentlig verksamhet.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Studietid: 2019 vecka 24 till 2019 vecka 33
 • Nivå: G1N
 • Anmälan : Startar ej
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlshamn
 • Huvudområde: Medieteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Innehåll

Kursens innehåll belyser och resonerar kring vilka affärsmöjligheter det finns, med särskilt fokus på digitala medier, framförallt inom regionen men även nationellt och globalt. Dessa möjligheter presenteras ur olika perspektiv av representanter från regionala verksamheter och organisationer. I kursaktiviteterna ges vägledning, tips och stöd hur en kursdeltagare, under pågående eller efter nyligen avslutade studier, kan ta tillvara och vidareutveckla sina koncept och idéer ur ett marknads- och affärsmässigt perspektiv.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

 • grundläggande kunna redogöra för metoder för målgruppsanalys
 • utifrån ett koncept kunna exemplifiera hur man kan få fram information för att identifiera användargrupper
 • kunna identifiera idéer och koncept inom digitala medier och vilka utmaningar och möjligheter som är förenade med dessa

Färdighet och förmåga
 • kunna utveckla ett koncept inom digitala medier utifrån affärs- och marknadsmässiga perspektiv

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna beskriva för- och nackdelar med egna idéer samt avgöra deras eventuella kommersiella möjligheter
 • kunna reflektera kring projekt- och produktionsprocesser
 • kunna utvärdera hur ett koncept inom digitala medier effektivt kan föras över till produktion

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurskompendium som görs tillgängligt via lärplattformen tre veckor före kursstart. Övrigt material tas fram i samarbete mellan handledare och student.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurskompendium som görs tillgängligt via lärplattformen tre veckor före kursstart. Övrigt material tas fram i samarbete mellan handledare och student.

Lärande och undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, enskild och gruppvis handledning. Inspirationsföreläsningar från företag, inom digital media, förekommer också i kursen. Muntliga och skriftliga presentationer av momenten görs regelbundet under kursens gång under vilka det ges utrymme för kontinuerlig feedback från handledare, föreläsare och kursdeltagare. Detta inom ramen för digital entrepenörsskap för att lyfta fram processer och beståndsdelar som är viktiga ur ett marknads- och affärsmässigt perspektiv. Kursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift vilken ska innehålla en skriftlig planering och beskrivning över ett koncept ur ett marknads- och affärsmässigt perspektiv. I en skriftlig projektuppgift redovisas genomförandet av planeringen tillsammans med material som producerats utefter denna. En avslutande presentation sker i samband med kursslut då studenten reflekterar över de val, erfarenheter och resultat som har gjorts under kursens gång.

Lärare

Examinator
 1. Mattias Schertell
Kursansvarig
 1. Mattias Schertell

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1805 Inlämningsuppgift 3 G-U
1815 Projektuppgift 10.5 G-U
1825 Presentation 1.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.