ME1601 Bli en Maker

Sommarkurs, 15 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2019

Tillfället är stängt för anmälan

Kursens syfte är att introducera utvalda metoder, begrepp och hantverkskunskaper från makerrörelsen som utforskars och prövas genom interaktion med fysiska föremål. Syftet är också att betona lärande-genom-görande i en social miljö och delat lärande motiverat av lust och självförverkligande.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Period: 2019 vecka 24 till 2019 vecka 33
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlshamn
 • Huvudområde: Medieteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet

Innehåll

Kursen introducerar olika metoder, tekniker och terminologier från makerrörelsen. Introduktionen innefattar grundläggande programmering och elektronik samt introduktion till mikrokontrollers, givare, sensorer och motorer.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
 • på en grundläggande nivå kunna förklara programkod för Arduino
 • på en grundläggande nivå kunna förklara elektronik: kretsar, mikrokontrollers, givare, sensorer och motorer
 • på en grundläggande nivå kunna redogöra för makerrörelsen och dess begrepp


Färdighet och förmåga
 • självständigt kunna skapa en artefakt genom programkod, kretsar och mikrokontrollers


Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna redogöra för hur projektets elektronik kopplats och programmerats
 • kunna värdera och motivera och sina egna tekniska lösningar
 • kunna reflektera över sin egen arbetsprocess i förhållande till makerrörelsen

Kurslitteratur och övriga läromedel

Dougherty D. (1998) The MakerMovement.
Innovations: Technology, Governance, Globalization, Volume 7 | Issue 3 | Summer 2012 s.11?14. https://www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/INOV_a_00135, Besökt 2018.12.20
Banzi, M. (2009). Getting started with arduino. Sebastopol: O'Reilly., ISBN 9781449363338
Artikelkompendium presenteras vid kursstart och görs tillgängliga via kursens lärplattform.
Grundläggande elektronik-sats. En lista av hårdvara och komponenter presenteras innan kursstart via kursens lärplattform.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Dougherty D. (1998) The MakerMovement.
Innovations: Technology, Governance, Globalization, Volume 7 | Issue 3 | Summer 2012 s.11?14. https://www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/INOV_a_00135, Besökt 2018.12.20
Banzi, M. (2009). Getting started with arduino. Sebastopol: O'Reilly., ISBN 9781449363338
Artikelkompendium presenteras vid kursstart och görs tillgängliga via kursens lärplattform.
Grundläggande elektronik-sats. En lista av hårdvara och komponenter presenteras innan kursstart via kursens lärplattform.

Lärande och undervisning

Med stöd av workshops som introducerar olika hantverkstekniker och handledning genomför och dokumenterar studenten en undersökning i relation till kursens innehåll.
En avslutande examination görs i form av en utställning och presentation där studenten argumenterar och redogör för sin undersökning.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Jonas Svegland
Kursansvarig
 1. Fredrik Gullbrandson

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 400 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.