ME1602 Visuell design och programmering

Sommarkurs, 15 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2019

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Kursen syftar till att ge en introduktion till grafisk objektbaserad design och programmering med hjälp av Unity och Playmaker.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-S5537
 • Period: 2019 vecka 24 till 2019 vecka 33
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlshamn
 • Huvudområde: Medieteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Innehåll

I kursen introduceras processen för att konstruera spel ur ett syntaxfritt perspektiv.I kursen används och introduceras visuella och nodbaserade verktyg i spelmotorn Unity och Playmaker för konstruktion av spel. Relevanta termer och koncept behandlas också utifrån litteratur och workshops.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
 • På grundläggande nivå redogöra för visuella flöden i spel med dess logik.


Färdighet och förmåga
 • På en grundläggande nivå kunna tillämpa grafisk objektorienterad programmering för konstruktion av spel i en spelmotor.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Grundläggande kunna förklara funktion samt för- och nackdelar för olika beståndsdelar av ett spel konstruerat med visuell programmering.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Miles, Jere (2016). Unity 3D and playmaker essentials. Boca Raton:CRC Press.
ISBN 13:978-1-138-92177-1
Playmaker, Hutong Games LLC
Referenslitteratur
Playmaker Tutorials, https://hutonggames.com/tutorials_game_design_with_playmaker.php

Kurslitteratur och övriga läromedel

Miles, Jere (2016). Unity 3D and playmaker essentials. Boca Raton:CRC Press.
ISBN 13:978-1-138-92177-1
Playmaker, Hutong Games LLC
Referenslitteratur
Playmaker Tutorials, https://hutonggames.com/tutorials_game_design_with_playmaker.php

Lärande och undervisning

Undervisningen består av föreläsningar där kursinnehållet introduceras. Under workshops gås kursinnehållet igenom via praktiska övningar. Handledningstillfällen ges för feedback på studentens arbete i kursen.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Linus de Petris
Kursansvarig
 1. Linus de Petris

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 400 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.