ET1522 Beräknings- och simuleringsteknik

Sommarkurs, 3 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2020

Tillfället är stängt för anmälan

Syftet med kursen är att studenten ska förvärva grundläggande kunskaper och färdigheter i beräknings- och simuleringsteknik. Sådana kunskaper är nödvändiga för att kunna arbeta professionellt som ingenjör med anknytning till områdena maskinteknik, elektroteknik och datateknik.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 17%
 • Studietid: 2020 vecka 24 till 2020 vecka 33
 • Nivå: G2F
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Elektroteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: 90 hp från en ingenjörsutbildning, innehållande linjär algebra och analys.

Innehåll

Kursen innehåller tillämpning av linjär algebra och analys i form av modellering, programmering och simulering av tekniska problem i Matlab och Simulink.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

 • visa förståelse för användning av valda begrepp inom linjär algebra för modellering av tekniska system
 • visa förståelse för användning av valda begrepp inom analys för modellering av enkla dynamiska system
 • visa förståelde för användning av enkla begrepp inom programmering för att kunna beskriva tekniska system
 • visa förståelse för användning av simulering som metod för att analysera tekniska systems egenskaper

Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
 • applicera begrepp inom linjär algebra och analys för analys för modellering av tekniska system genom att modellera de valda tekniska systemen.
 • göra program i Matlab/Simulink så att enkla tekniska system kan simuleras.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
 • i generella termer diskutera egenskaper hos matematiska modeller för enkla tekniska system.
 • i generella termer diskutera simuleringsresultat i syfte att bedöma dess relevans för den aktuella frågeställningen
 • visa förståelse för vilka vanliga praktiska problem som kan uppträda i samband med modellering och simulering av enkla tekniska system.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material från sektionen.
Som referenslitteratur används:
Klee och Allen. (2011). Simulation of Dynamic Systems. CRC Press, Taylor & Francis Group. ISBN 978-1-4398-3673-6.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material från sektionen.
Som referenslitteratur används:
Klee och Allen. (2011). Simulation of Dynamic Systems. CRC Press, Taylor & Francis Group. ISBN 978-1-4398-3673-6.

Lärande och undervisning

Kursen bedrivs i huvudsak genom självstudier med hjälp av nätbaserat kursmaterial. Kursmaterialet är utvecklat för att leda studenten genom stegen modellering av de valda tekniska systemen, programmering av de erhållna modellerna i Matlab och Simulink, och simulering av systemen. Individuellt utförda inlämningsuppgifter ger tillfälle att öva den egna förmågan att lösa problem inom kursens två delmoment. I övningar övas den praktiska förmågan att tillämpa och tolka resultat, och i inlämningsuppgifterna övar man förmågan att förvärva kunskaper och färdigheter som en helhet, och att använda för problemställningen relevanta lösningsmetoder.

Lärare

Examinator
 1. Anders Hultgren
Kursansvarig
 1. Anders Hultgren

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1505 Inlämningsuppgift 1 1.5 G-U
1515 Inlämningsuppgift 2 1.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×