ME1617 Bli en maker

Sommarkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2020

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Kursens syfte är att introducera utvalda metoder, begrepp och hantverkskunskaper från makerrörelsen som utforskars och prövas genom interaktion med fysiska föremål. Syftet är också att betona lärande-genom-görande i en social miljö och delat lärande motiverat av lust och självförverkligande.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Anmälningskod: BTH-S5542
 • Period: 2020 vecka 24 till 2020 vecka 33
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlshamn
 • Huvudområde: Medieteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Innehåll

Kursen introducerar olika metoder, tekniker och terminologier från makerrörelsen. Introduktionen innefattar grundläggande programmering och elektronik samt introduktion till mikrokontrollers, givare, sensorer och motorer.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

• på en grundläggande nivå kunna förklara programkod för Arduino.
• på en grundläggande nivå kunna förklara elektronik: kretsar, mikrokontrollers, givare, sensorer och motorer.
• på en grundläggande nivå kunna redogöra för makerrörelsen och dess begrepp.
Färdighet och förmåga

• självständigt kunna skapa en artefakt genom programkod, kretsar och mikrokontrollers
• kunna redogöra för hur projektets elektronik kopplats och programmerats.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• kunna värdera och motivera och sina egna tekniska lösningar.
• kunna reflektera över sin egen arbetsprocess i förhållande till makerrörelsen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Dougherty D. (1998) The MakerMovement.
Innovations: Technology, Governance,
Globalization, Volume 7 | Issue 3 | Summer 2012
s.11?14.
https://www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/I
NOV_a_00135, Besökt 2018.12.20
Banzi, M. (2009). Getting started with arduino.
Sebastopol: O'Reilly., ISBN 9781449363338
Artikelkompendium presenteras vid kursstart och
görs tillgängliga via kursens lärplattform.
Grundläggande elektronik-sats. En lista av hårdvara
och komponenter presenteras innan kursstart via
kursens lärplattform.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Dougherty D. (1998) The MakerMovement.
Innovations: Technology, Governance,
Globalization, Volume 7 | Issue 3 | Summer 2012
s.11?14.
https://www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/I
NOV_a_00135, Besökt 2018.12.20
Banzi, M. (2009). Getting started with arduino.
Sebastopol: O'Reilly., ISBN 9781449363338
Artikelkompendium presenteras vid kursstart och
görs tillgängliga via kursens lärplattform.
Grundläggande elektronik-sats. En lista av hårdvara
och komponenter presenteras innan kursstart via
kursens lärplattform.

Lärande och undervisning

Med stöd av workshops som introducerar olika hantverkstekniker och handledning genomför och dokumenterar studenten en undersökning i relation till kursens innehåll. En avslutande examination görs i form av en utställning och presentation där studenten argumenterar och redogör för sin undersökning. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Jonas Svegland
Kursansvarig
 1. Fredrik Gullbrandson
I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.