ME1618 Visuell design och programmering

Sommarkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2020

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Kursen syftar till att ge en introduktion till grafisk objektbaserad design och programmering med hjälp av Unity och Playmaker.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Anmälningskod: BTH-S5543
 • Period: 2020 vecka 24 till 2020 vecka 33
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Medieteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Innehåll

I kursen introduceras processen för att konstruera spel ur ett syntaxfritt perspektiv. I kursen används och introduceras visuella och nodbaserade verktyg i spelmotorn Unity och Playmaker för konstruktion av spel. Relevanta termer och koncept behandlas också utifrån litteratur och workshops.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• På grundläggande nivå redogöra för visuella flöden i spel med dess logik.
Färdighet och förmåga

• På en grundläggande nivå kunna tillämpa grafisk objektorienterad programmering för konstruktion av spel i en spelmotor.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• Grundläggande kunna förklara funktion samt föroch nackdelar för olika beståndsdelar av ett spel konstruerat med visuell programmering.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Playmaker Tutorials, https://hutonggames.com/tutorials_game_design_with_playmaker.php
Övriga lärresurser och material presenteras vid kursstart.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Playmaker Tutorials, https://hutonggames.com/tutorials_game_design_with_playmaker.php
Övriga lärresurser och material presenteras vid kursstart.

Lärande och undervisning

Undervisningen består av föreläsningar där kursinnehållet introduceras. Under workshops gås kursinnehållet igenom via praktiska övningar. Handledningstillfällen ges för feedback på studentens arbete i kursen. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Mattias Schertell
Kursansvarig
 1. Mattias Schertell
I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Relaterade kurser

Bli en maker 7,5 hp