ET2584 App-utveckling med bildtillämpningar

Sommarkurs, 15 Högskolepoäng, Avancerad nivå, vårterminen 2021

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Kursens syfte är att ge kännedom om pixelbaserad bildrepresentation samt bildbehandling i dator och telefon. Studenten skall få färdighet att implementera en bildalgoritm, såsom histogramutjämning, dels i Matlab och dels i Java för Androidtelefon.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-S5547
 • Studietid: 2021 vecka 23 till 2021 vecka 32
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Elektroteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: Programmering, 7,5 hp, Signalbehandling, 7,5 hp. Kurserna ska vara avklarade.

Innehåll

Centrala moment i kursen:
• Litteraturstudier av valda signalbehandlingsalgoritmer
• Kommersiell/icke-kommersiell algoritmimplementering
• Förenkling av algoritmer för praktisk implementering
• Matlab/Octave-implementering av algoritmer
• bildbehandling
• Simulering av algoritmer på insamlade bilddata
• Prestandaanalys

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:

 • Kunna visa avancerad kunskap om bildbehandling i Matlab eller Octave.
 • Kunna visa avancerad kunskap om hur grundläggande bildhanteringsmetoder fungerar och god förståelse för deras applicerbarhet i sin verksamhet.
 • Förstå skillnaden mellan Matlab-/Octave- implementering och implementering i Android- eller Java-miljö.

Färdigheter och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • Kunna extrahera karaktäristisk information från bilder.
 • Kunna gå hela vägen från att söka, utveckla, anpassa, förenkla och realisera bildbehandlingsalgoritmer för kompletta Android- eller Java-applikationer.
 • Kunna dokumentera utförd utveckling och funna resultat.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • Skapat ett förhållningsätt och erfarenhet av implementering av signalbehandlingsalgoritmer i Android eller Java-miljö.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur:
Institutionen tillhandahåller kursmaterial och länkar till mjukvaror.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur:
Institutionen tillhandahåller kursmaterial och länkar till mjukvaror.

Lärande och undervisning

Undervisning består av självstudier med regelbundna inplanerade kontakttider med läraren. Fyra obligatoriska uppgiftsmoment ingår i kursen med syfte att främja lärandeprocessen hos studenten. Projekt 1 är en litteraturstudie av området och redovisas i en skriftliga rapport. Projekt 2 avser Matlab-implementeringar av algoritmer och redovisas med en kortare skriftlig redogörelse av utfört arbete och erhållna resultat. Projekt 3 avser app-implementering av algoritmer. Studenten utgår från ett grundläggande ramverk till en app, vilket tillhandahålls av institutionen. I projekt 4 redovisas kompilerad fungerande app, källkod samt utfört arbete och erhållna resultat i en skriftlig rapport.

Lärare

Examinator
 1. Benny Lövström
Kursansvarig
 1. Benny Lövström

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1505 Projekt 1 2.5 G-U
1515 Projekt 2 5 G-U
1525 Projekt 3 5 G-U
1535 Projekt 4 2.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.